องค์การมหาชน

 • ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนที่ 3 นี้ นพ.วิชัย ระบุว่า ปัญหานี้ต้องแก้เชิงระบบ แม้ค่อนข้างยาก แต่ก็ต้องทำให้ได้ สาเหตุที่ยาก เป็นเพราะ การปล่อยให้ รพ.เอกชนเข้าตลาดหุ้น ขณะที่ระบบควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ทำงาน ระบบควบคุม ได้แก่ 1) แพทยสภา ซึ่งคุมบุคลากรวิชาชีพที่เป็น “ต้นเหตุปัญหา” ที่สำคัญคือแพทย์ นอกจาก “ไม่ทำงาน” แล้วยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน  2) กลไกใน สธ.ที่ดูแลสถานพยาบาล นอกจากไร้ประสิทธิภาพแล้วยังฉ้อฉล 3) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และกลไกควบคุมราคาใน พณ.ขาดความรู้ ขาดพลัง และขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกลไกภาคประชาชนก็อ่อนแอด้วย
  2015-05-31 15:12
 • หากกล่าวถึงการปฏิรูประบบสุขภาพ กระบวนการหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย คือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอด้านต่างๆ และหากจะนับตัวบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หนึ่งในนั้นย่อมต้องมี ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ด้วยอย่างแน่นอน ดร.อัมมาร เป็นหนึ่งใน Think Tank ที่สังคมยอมรับความรู้ความสามารถ และคลุกคลีกับการเงินการคลังในระบบสาธารณสุขมานาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพ แล้วนักวิชาการผู้นี้มองภาพระบบสาธารณสุขในอนาคตไว้อย่างไร ? จะไปให้ถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์อย่างไร ? และจุดไหนที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูป ?
  2015-02-08 15:29
 • เผยความคืบหน้าจัดตั้งองค์กร “สมสส.” บูรณาการข้อมูลการเบิกจ่ายกองทุนรักษาพยาบาล สร้างมาตรฐานเกณฑ์การเบิกจ่ายมาตรฐานเดียว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน แถมช่วยลดความยุ่งยาก ทำให้ รพ.จัดส่งข้อมูลเบิกจ่ายที่เดียว เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ย้ำบทบาทดูแลเฉพาะมาตรฐานข้อมูลเบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กองทุน รวมถึงกำหนดอัตราเบิกจ่าย เหตุเป็นการบูรณาการระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่นโยบาย ขณะที่งบดำเนินการคาดปีละ 300-400 ล้านบาท จากรัฐสนับสนุนและจัดเก็บการบริการจากกองทุนฯ    
  2015-02-08 11:42
 • เมื่อพูดถึงการปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่ว่าจะแตะไปที่เรื่องใดก็ตาม ถนนทุกสายล้วนมุ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพทั่วประเทศ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ปัจจัยท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อไม่เรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลังของประเทศ ต่างก็มีพลวัตรของมันไปเรื่อยๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ระบบสาธารณสุขไทย ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ แล้วในฐานะเป้าใหญ่ที่ทุกฝ่ายคาดหวังจะเห็นการปฏิรูป สธ.มีมุมมองต่อการปรับโครงสร้างระบบสุขภาพอย่างไร?
  2015-02-06 14:12
 • "สธ.ไม่ต้องการทะเลาะกับใครหรือองค์กรไหน แต่ต้องการความร่วมมือ ในทางกลับกันองค์กรต่างๆ ควรทบทวนและวางบทบาทของตนให้ถูกต้องเหมาะสม กระทรวงเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 70% ใน ด้านการรักษาพยาบาล และเกือบ 100% ในเรื่องการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์" นพ.ณรงค์ ระบุ
  2014-12-22 12:42
 • เปิดโครงสร้าง “ศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” ศูนย์กลางเคลียร์ริ่ง เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ บริหารโดยรูปแบบคณะกรรมการ ส่วน ผอ.กำหนดดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนงบประมาณมาจาก 2 ส่วน ทั้งภาครัฐอุดหนุนและรายได้การบริการประมวลข้อมูล    
  2014-12-20 17:50
 • คกก. 3 กองทุน เร่งผลักดันจัดตั้ง “ศูนย์จัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” กลไกกลางลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล ทำหน้าที่เบิกจ่าย ตรวจสอบ รวมถึงประมวลผลข้อมูล ตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จปี 58 พร้อมเผยความคืบหน้า อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่าง กม.เพื่อรองรับ
  2014-12-16 19:49
 • นสพ.บ้านเมือง : “องค์กรมหาชน หรือ เขตสุขภาพ” ทั้งสองแนวทางน่าจะเป็นทางเลือกของสถานบริการที่มีอยู่ในสธ.ในปัจจุบัน หากเลือกที่จะเป็นองค์กรมหาชนเพิ่มมากขึ้น ในทุกเขตหรือทุกรพ.ที่มีโอกาส แล้วรพ.ที่เหลือจะอยู่อย่างไร จะให้บริการผู้ป่วยได้ในทุกพื้นที่หรือไม่ จะยิ่งเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรหรือไม่ รพ.ใหญ่ที่ออกนอกระบบน่าจะได้เปรียบ รพ.ที่เหลือที่ดูแลประชากรที่เหลือจะกลายเป็นรพ.หรือประชาชนชั้นสองหรือไม่ เป็นข้อที่น่าคิดทีเดียว แนวทางเขตสุขภาพจะเป็นทางที่ดีกว่า ที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขต มีระบบบริการที่มีขนาดที่เหมาะสม ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาบริหารจัดการร่วมกัน จัดบริการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้ทั้งระบบ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจกันหรือยังว่าจะเดินทางใด ?
  2014-12-12 15:50
 • นสพ.มติชน : การทำงานในสธ.ของ นพ.รัชตะ 1 เดือนที่ผ่านมา กำลังเดินไปบนความขัดแย้ง โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตทีมที่ปรึกษาว่ามาจากสายแพทย์ชนบทกลุ่มเดียว ทำให้ฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกันเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระดับนโยบาย ซึ่งสธ.คงต้องรีบสะสางปัญหานี้โดยเร็ว ก่อนจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เป็นชนวนก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทำลายเป้าหมายการทำงานแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้ลงอย่างน่าเสียดาย
  2014-10-19 19:44
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เผยแพร่กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการรวบรวมสภาพปัญหา กรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน รวมถึงงานวิชาการ ก่อนนำมา “ร่อนตะแกรง” จนได้เป็น“พิมพ์เขียว” ฉบับสมบูรณ์ ประเด็น “สาธารณสุข” แบ่งเป็น 1.ระบบสาธารณสุข 2.ระบบการคลังสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ โฟกัสไปที่ “ระบบสาธารณสุข” ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางนโยบาย “สร้างนำซ่อม” กระจายอำนาจ การปรับโครงสร้างทางอำนาจ ลดอำนาจสธ. ให้รพ.ปรับเป็นองค์การมหาชน เฉกเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2014-10-13 19:26
 • พิมพ์ไทย - สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ปี 2557 ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาราคาแพง ทั้งปลูกถ่ายตับผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพิ่มค่าอวัยวะเทียมกรณีทุพพลภาพ เร่งประชาสัมพันธ์ม.40 กรณีชราภาพ สปส. เสนอแนวคิดน่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน
  2014-01-20 11:21
 • มติชน - รองเลขาธิการ สปสช.วอน ผู้บริหาร สธ. ทบทวน 'นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข' ชี้ไม่ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำ แนะแปรรูป รพ.เป็นองค์การมหาชน
  2013-10-23 09:41

Pages