ออสเตรเลีย

 • ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าตนเองอาจต้องจ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล แต่ทว่าประกันที่ผู้บริโภคซื้อไว้กลับไม่คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลที่คาดหวังและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ “ไร้ค่า”
  2017-11-05 21:09
 • ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก อันเป็นภารกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำคัญไม่เฉพาะแต่เพื่อการปรับปรุงนโยบายทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังต้องเผยให้ประชากรเห็นถึงความจริงใจในการปฎิรูปเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางอีกด้วย เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่นได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขของออสเตรเลียที่ควรจะเป็นหมุดหมายของรัฐบาลชุดใหม่ 
  2016-09-24 20:33
 • The Conversation : หน้าร้อนมักเป็นช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียออกไปเที่ยวชายหาดหรือปิกนิกกันในสวน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ประชากรยุงเพิ่มจำนวนสูงสุดในแต่ละปี ซึ่งฝูงยุงจำนวนมหาศาลที่มาเบียดเบียนความสุขในช่วงหน้าร้อนก็เป็นสาเหตุให้อุบัติการณ์ของโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็รวมไปถึงไข้รอสริเวอร์ และไข้เดงกี่ในบางพื้นที่
  2016-02-21 15:05
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเครือข่ายอาหารระหว่างประเทศ แจ้งเตือนประเทศออสเตรเลียเรียกคืนผักสลัดบรรจุในถุงพลาสติก 25 รายการ หลังตรวจพบปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
  2016-02-07 15:52
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : กลุ่มบริษัทประกันยื่นคำร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียขอขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 6-7 ในปีหน้าอันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง 4 เท่า ซึ่งประเด็นการขึ้นเบี้ยประกันภัยและขยายสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้บรรจุเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียในการหารือทางปฏิรูปการประกันสุขภาพเอกชนเดือนนี้
  2016-02-05 12:10
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : จากรายงานของ OECD ที่ประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุขของออสเตรเลียช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาความซับซ้อนของข้อมูลที่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปะปนกัน หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในระบบสาธารณสุขออสเตรเลียที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รายงานชี้ว่า นำไปสู่ข้อบกพร่องด้านข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย โดยเฉพาะในบริการปฐมภูมิ การขาดข้อมูลที่มีคุณภาพยังส่งผลกระทบต่อการทำนายทิศทางของระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียว่าจะดำเนินไปในทางที่ดีขึ้น ย่ำอยู่ที่เดิม หรือดิ่งลงในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-01-02 12:43
 • N Engl J Med 2015 :  ระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างสูงในแง่ของผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีด้วยการควบคุมต้นทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอายุคาดเฉลี่ยยาวนานที่สุดและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ยาวนาน ขณะที่ต้นทุนด้านสาธารณสุขเมื่อประเมินตามสัดส่วนจีดีพีแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย OECD หลังผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างสับสนอลหม่าน ออสเตรเลียได้ลองผิดลองถูกกับการคลังสาธารณสุขมาแล้วหลายแนวทาง และอาจมองได้ว่าระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียนั้นเป็นการประนีประนอมระหว่าง “การแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งซ่อนไว้ในรูปความขัดแย้งกันของหลักการ”
  2015-09-26 19:17
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : หลังเริ่มต้นมาอย่างตุปัดตุเป๋ก็ถึงคราวที่รัฐบาลกลางของออสเตรเลียจะได้เริ่มอภิปรายทิศทางระบบสาธารณสุขกันเสียที ทั้งการหารือทางเลือกการปฏิรูปครั้งใหญ่ รวมถึงการรวมอำนาจหรือโอนอำนาจการบริการสาธารณสุข และมีแนวโน้มว่า ก.คลังจะขอให้รัฐบาลแต่ละรัฐเข้ามารับผิดชอบงบประมาณและอุดหนุนงบประมาณ รพ.รัฐอย่างเต็มตัว แม้ รพ.รัฐและการดูแลโรคเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง แต่ก็มีหลายแนวทางที่ดูจะเป็นไปได้มากกว่า โดยในปัจจุบันเห็นได้ว่าอุปสงค์ต่อบริการของ รพ.เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ รพ.รัฐเองก็ดิ้นรนที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ขณะที่ในระดับชุมชนนั้นพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังคงได้รับการดูแลรักษาโดยที่ไม่มีการประสานกันระหว่างผู้ให้บริการแต่ละหน่วยงาน การแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างงบประมาณและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  2015-08-14 16:27
 • ระบบหลักประกันสุขภาพออสเตรเลียกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการขยายตัวของประชากรสูงอายุ ซึ่งนั่นหมายความว่า การชราภาพของประชาชนย่อมส่งผลต่อผลิตภาพและการชะลอการเติบโตของ GDP ทั้งยังทำให้อัตราการใช้บริการสาธารณสุขสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการเงินการคลัง แน่นอนว่าข้อเสนอร่วมจ่ายถูกนำมาพูดถึงมากที่สุด แต่ออสเตรเลียก็มีความกังวลว่า การสมทบค่าใช้จ่ายนั้นจะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของชาวออสเตรเลีย ทั้งยังอาจเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมต่อการยกระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมของบริการสาธารณสุขด้วย
  2015-08-09 12:57
 • สังคมไทยมีความเข้าใจผิดในเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่ง ที่หากไม่ช่วยกันอาจนำไปสู่การสูญเสียประโยชน์ของประชาชนอย่างมหาศาลได้ เรื่องนั้นก็คือเรื่อง Earmark Tax ในระดับสากลการใช้ Earmark Tax หรือบางครั้งเรียกว่า Hypothecation ก็คือการที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรรายได้ จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ไปใช้เป็นการเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ หรือโครงการหนึ่งๆ หรือให้มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นการพิเศษ หรือแม้แต่ให้มีค่าลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่กำหนดนั้นๆ
  2015-08-04 15:58
 • บทบรรณาธิการจากวารสารวิชาการ The Asia Pacific Journal of Health Management 2015 เขียนถึงข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย โดยแสดงความกังวลถึงทิศทางการปฏิรูปที่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ เมื่อมีข้อเสนอให้ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งที่เรื่องของสาธารณสุขมูลฐานนั้น มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยจนต้องเข้า รพ. หรืออย่างน้อยเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงหลังออกจาก รพ. ที่สำคัญยังได้เสนอให้ผู้กำหนดนโยบาย หรือรัฐบาลปรับมุมคิดใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งมองว่ารายจ่ายด้านสุขภาพไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะบรรลุถึงประโยชน์ในภายหน้าต่างหาก
  2015-07-18 13:52
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : จากรายงานทบทวนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของรัฐบาลออสเตรเลีย หรือ Harper Competition Policy Review ซึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการเสนอแนะให้มีการปฏิรูปที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ ข้อเสนอให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับที่จำกัดการแข่งขันในภาคธุรกิจร้านยาชุมชน คือหนึ่งในข้อเสนอแนะที่ได้รับการกล่าวถึง แต่การจะดำเนินงานตามข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นจะต้องอาศัยนักการเมืองที่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและกระแสคัดค้านที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
  2015-07-15 19:28

Pages