โรคติดต่ออุบัติใหม่

 • คณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่ เห็นชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนรับมือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มุ่งสร้างศักยภาพระยะยาว และประกันความมั่นคงของประเทศ
  2019-02-24 17:13
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากสภาพอากาศโลกที่แปรปรวน ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เน้นความร่วมมือแบบบูรณาการตามแนวคิด“สุขภาพหนึ่งเดียว” โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงในประเทศไทย
  2018-03-18 10:15
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ด้านแมลงนำโรค ด้านโรคติดเชื้อและด้านห้องปฏิบัติการวินิจฉัย ชี้โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีโอกาสระบาดในประเทศไทยเล็กน้อยถึงปานกลาง เตือนประชาชนที่มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ให้พบแพทย์ทันที หากจะไปในพื้นที่โรคระบาดควรปรึกษาแพทย์ก่อน  ขอความร่วมมือประชาชนต้องช่วยกัน “ปราบยุงลาย” โรคนี้รักษาตามอาการ อาการมักไม่รุนแรงหายเองได้  
  2016-02-05 11:16
 • ‘พลเรือเอกณรงค์’ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับใหม่ บูรณาการแผนปฎิบัติการและงบประมาณกว่า 9.7 พันล้านบาทจาก 33 หน่วยงาน พร้อมเสนอร่างแผนฯต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 
  2015-12-18 12:10
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนภายหลัง ปี 2558 กำหนดวาระพัฒนาด้านสาธารณสุข 4  ด้าน คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคาม เข้าถึงการดูแลสุขภาพ อาหารและน้ำปลอดภัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
  2015-10-30 17:30
 • คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เผยสถานการณ์โรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกแนวโน้มดีขึ้น พบผู้ป่วยลดลง ส่วนไทยไม่พบผู้ป่วย ให้คงมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดในสัตว์และติดต่อมาถึงคน ที่มีแนวโน้มรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้นทุก 2-3 ปี เน้นบูรณาทำงานร่วมระหว่างก.สาธารณสุข เกษตรฯ และทรัพยากรฯ เป็นระบบสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี 2563
  2015-02-14 14:11
 • คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคอีโบลาของไทย ทั้งการระดมทุนช่วยเหลือประเทศต้นทางระบาด การจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขระดมความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนบวกสาม การของบเร่งด่วนครม.ปี 2558 วงเงิน 187 ล้านบาทเศษ และจัดระบบดูแลค้นหาผู้ป่วยระหว่างสธ.-มหาวิทยาลัย เป็นระบบเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งประเทศ
  2014-11-10 16:45
 • กระทรวงสาธารณสุขไทย รับเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข และการพัฒนาทีมนักระบาดวิทยาร่วมกับนานาชาติ เพื่อรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งปัญหาเชื้อดื้อยา ในเวทีประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลกที่ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา พร้อมเสนอแผนการสนับสนุนการควบคุมโรคอีโบลา แก่ประเทศต้นทางการระบาดของโรคต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด
  2014-09-29 15:33
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่ 1/2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 2 โรคสำคัญคือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012
  2014-08-20 16:04
 • เดลินิวส์ - การแพร่ระบาดของ 'โรคอันตรายร้ายแรง" เป็นข่าวครึกโครมอีกหน หลังพบว่ามีการแพร่ระบาดของ "โรคโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012" หรือ "เมิร์สคอฟ" ในหลายประเทศของทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของ "เชื้อไวรัสโคโรน่า" ที่ว่านี้ ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ณ วันเสาร์ที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมามากถึงกว่า 90 คน! ซึ่งตัวเลขจะหยุดอยู่แค่นี้? จะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่? หรือจะอย่างไร?
  2014-04-21 09:00
 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เผยปี 2556 เฝ้าระวัง 'โรคจากสัตว์สู่คน' ทั้งนกแมว-สุนัข ชี้เปิดเออีซีหวั่น 'หัด-โปลิโอ-หัดเยอรมัน-ไอกรน-คางทูม-ไข้กาฬหลังแอ่น' ระบาดซ้ำ
  2013-01-11 09:32
 • "การไม่มีโรคเป็นลาภอันประ เสริฐ" วลีสั้นๆ ที่จริงเสมอเรื่อง "สุขภาพ" ถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างดี
  2013-01-01 10:02