ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกนโยบายยกระดับมาตรฐานตลาดนัดที่มีกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความมั่นใจประชาชนทั้งเขตเมือง ชนบท บริโภคอาหารปลอดภัย ราคากันเอง กำหนดให้ตลาดนัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาต สถานที่จำหน่าย/ผู้ขายต้องสะอาด อาหารปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนอย่างน้อย 4 ชนิด คือบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน 

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ควบคุมคุณภาพอาหารบริโภคทุกชนิดให้ปลอดภัย ไร้สารอันตรายหรือเชื้อโรคปนเปื้อน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย พร้อมยกระดับครัวไทยเป็นครัวโลก ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทุกจังหวัด โดยเฉาะสถานที่จำหน่ายที่มีโครงสร้างถาวร เช่น ตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบประกอบอาหารของประชาชน จะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขั้นต่ำ 3 ประการคือ 1. สถานที่สะอาด 2.อาหารที่วางขายต้องไม่มีสารปนเปื้อนอันตรายอย่างน้อย 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง สารฟอกขาว และสารเร่งเนื้อแดง และ3.ต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค เช่นมีตาชั่งมาตรฐานเทียงตรง ราคายุติธรรม มีชุดตรวจสอบการปนเปื้อนทางเคมี จนถึงขณะนี้ได้รับรองมาตรฐานตลาดสดครอบคลุมไปแล้วร้อยละ 83 จากตลาดสดที่มีทั่วประเทศ 1,600 กว่าแห่ง จะเร่งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายควบคุมมาตรฐานของตลาดนัด ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายอาหารชั่วคราว และกำลังเป็นที่นิยมทั่วประเทศ มีทั้งในเขตเมืองและชนบท เนื่องจากราคาสินค้าย่อมเยา คาดว่าทั่วประเทศจะมีตลาดประเภทนี้ทุกตำบล รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 แห่ง บางหมู่บ้านมีนัดวันเว้นวัน จึงต้องมีการดูแลคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยตลาดนัดจัดว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการตลาดนัด จะต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ กรมอนามัยได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานของตลาดนัดเรียบร้อยแล้ว และจะประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเร็วๆนี้ จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่หรือในภูมิภาคเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด โดยแบ่ง 3 ระดับคือระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก 

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรฐานของตลาดนัด จะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3 ประการได้แก่ 1.ความสะอาดของสถานที่ เช่นต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่นโรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครกที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย 100 เมตร แผงจำหน่ายอาหารต้องยกสูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ไม่จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ผู้ขายอาหารและผู้ช่วยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อไปสู่ผู้ซื้อ เช่น โรคอหิวาตกโรค บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม เป็นต้น อาหารที่ปรุงเสร็จต้องมีการปกปิด ป้องกันการปนเปื้อน 2.อาหารที่จำหน่ายต้องปลอดภัยจากสารต้องห้ามอย่างน้อย 4 ตัว ได้แก่ สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพ สารกันราหรือกรดซาลิชิลิก สารบอแรกซ์หรือน้ำประสานทอง และสารฟอกขาว และ 3.มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเช่น ระบบตาชั่งกลาง เป็นต้น