ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เภสัชชนบทร่อนแถลงการณ์ ชง 3 แนวทางแก้ขัดแย้ง คงเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแต่ปรับให้เป็นธรรม  ใช้ P4P แบบจ่ายเพิ่มเติม เน้นการมีส่วนร่วม แพทย์ชุมชนจี้รัฐบาลปลดหมอประดิษฐ ท้าส่งลงชายแดนใต้สัมผัสของจริง ขณะที่ปลัด สธ.เมินเสียงต้าน เซ็นคำสั่งบี้ทุกหน่วยเดินหน้าเกณฑ์ใหม่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน มูลนิธิเภสัชชนบท และชมรมเภสัชชนบท ได้ออกแถลง การณ์ลงนามโดย รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท และ ภก. ภาณุโชติ ทองยัง ประธานชมรมเภสัชชนบท ได้ออกแถลงการณ์กรณีกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.) จะตัดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในโรงพยา บาลชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance - P4P) หรือพีฟอร์พี ว่าขณะ นี้ความขัดแย้งกำลังลุกลามไปทั่ว มีทั้งผู้สนับ สนุนเพราะเชื่อในหลักการที่ รมว.สธ.ประกาศ ควบคู่กับผู้ต่อต้าน เพราะตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดกับผู้ป่วยในชนบทที่จะตามมา เพราะขาดแคลนทีมสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินการบนความไม่พร้อมทั้งของฝ่ายนโยบายและฝ่ายผู้ปฏิบัติ จนทำให้สงสัยว่ามีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่หรือไม่

"เพื่อลดความขัดแย้งที่กำลังลุกลามบานปลายในขณะนี้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รักษาบุคลากรสาธารณสุขให้ดำ รงอยู่ พวกเราจึงเสนอข้อเสนอ 3 ข้อ ต่อสังคม ประชาชน รมว.สธ. และปลัด สธ. ดังนี้ 1.คง การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไว้ แต่ให้มีการปรับอัตราของแต่ละวิชาชีพ ให้มีความเหลื่อมล้ำน้อยลง 2.ควรนำพีฟอร์พีมาทดลองใช้แบบจ่ายเพิ่มเติม (On Top) โดยเฉพาะในบริการบางอย่างที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงและยังไม่เข้าใจ เช่น การป้องกันการเกิดไม่ถึงและยังไม่เข้าใจ เช่น การป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รวมทั้งงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นๆ และ 3.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบการประเมินผลงานและการ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนโดยเฉพาะในระดับ กระทรวง" รศ.ภก.ดร.วิทยาระบุ

วันเดียวกัน เครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ ลงนามโดย นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน จ.ยะลา และผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดำเนิน การดังนี้ 1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ จ่ายค่าตอบแทนแบบพีฟอร์พี และกลับมาใช้ ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายสำ หรับ รพ.ชุมชน เหมือนเดิม 2.ในช่วงเทศกาล สงกรานต์หยุดยาว ขอให้ส่ง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. ไปร่วมให้บริการ ตรวจรักษาผู้ป่วยในรพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้มีประสบการณ์และเห็นปัญหาสาธารณสุขที่แท้จริงของพื้นที่ และ 3.ขอให้ย้ายหรือปลด นพ.ประดิษฐ ออกจาก สธ.โดยทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบ แทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระ ทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

โดยส่งถึงอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมแนบหลักเกณฑ์และประกาศดังกล่าวเพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ

เนื้อหาในหนังสือระบุว่า สธ.ได้ยกเลิกข้อ 6 (ฉบับที่ 4) ข้อ 9 (ฉบับที่ 6) และข้อ 10 (ฉบับที่ 7) แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสธ.พ.ศ.2544 และได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ กับหน่วยบริการในสังกัดสธ.พ.ศ.2544 และได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ คือ ฉบับที่ 8 (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการตามที่กำหนด) และฉบับที่ 9 (ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัด สธ.) และประกาศ สธ. เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปลัด สธ.ลงนามเมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://legal.moph.go.th หรือ h t t p :// m o p h .g o .t h หัวข้อ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 11 เมษายน 2556