ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ แนะรัฐวางระบบบำนาญแห่งชาติ ดึงกองทุนประกันสังคม-กบข.มาอยู่ในระบบ ตั้งหน่วยงาน-คณะกรรมการมาบริหาร ชี้ช่วยให้บริหาร-ลงทุนคล่องตัว ด้านรองเลขาธิการ สปส.ชงตั้งสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ แยกกองทุนชราภาพมาตรา 33,39 และ 40 มาบริหารโดยเฉพาะ

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผอ.วิจัยด้านประกันสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)กล่าวถึงกรณีกระทรวงแรงงานเตรียมบูรณการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เข้ากับกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เป็นทางเลือกที่ 3 ของระบบประกันสังคมมาตรา 40 ว่า ตนมองในแง่ดีว่ากระทรวงการคลังคงเห็นศักยภาพของสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ที่สามารถส่งเสริมและจัดเก็บเงินสมทบจากแรงงานนอกระบบซึ่งเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณและบุคลากร

อย่างไรก็ตาม หากจะให้การบูรณาการเงินออมของประเทศมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรบูรณาการระบบเงินออมของแต่ละกองทุนเช่น กองทุนชราภาพของสปส. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)มาอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบบำนาญแห่งชาติ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลตอบแทน และจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โดยมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแล ซึ่งจะต้องวางระบบบริหารที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นเงินออมของคนไทยทั้งประเทศ

"การสร้างระบบบำนาญแห่งชาติให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้แรงงาน ที่แยกเป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ที่รัฐบาลควรให้ความเท่าเทียมในการสนับสนุนร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน" ดร.วรวรรณ กล่าว

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส.กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โดยส่วนตัวอยากให้รัฐบาลจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติขึ้นมาโดยแยกจากกองทุนชราภาพออกมาจากกองทุนประกันสังคมและแยกการบริหารเงินชราภาพออกเป็นกองทุนมาตรา 33 และมาตรา 39 และกองทุนมาตรา 40 เพื่อให้มีความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารและการลงทุน ซึ่งในส่วนของมาตรา 40 ที่ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร แม่ค้า ออมเงินทั้ง สปส.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลังจะต้องมาหารือกันว่าจะกำหนดให้แรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคนต้องเป็นสมาชิกกองทุนและจัดเก็บเงินสมทบผ่านระบบภาษีได้หรือไม่ เพื่อให้กองทุนมีรายได้ที่แน่นอนและสามารถนำเงินไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--