กองทุนการออมแห่งชาติ

 • พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)2554 เกิดสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะโดยการผลักดันของนายกรณ์ จาติกวณิช ที่เสนอเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ที่พยายามทำคลอดเรื่องนี้มานานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบกว่า 25 ล้านคนได้มีหลักประกันเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ 60 ปี ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
  2013-11-12 10:21
 • Hfocus -การต่อสู้ระหว่างฝ่ายเรียกร้องและฝ่ายต้องการยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 (กอช.) ยิ่งนานยิ่งทวีความแหลมคม และหากไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลัง จะเห็นแนวโน้มที่ขยายวงความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กฎหมายกอช. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2554 ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับสมัครสมาชิก กฎหมายกำหนดให้เปิดรับสมัครสมาชิกกอช. เมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือ ประมาณวันที่ 8 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนั้นการเมืองเปลี่ยนขั้วมาเป็นรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรมว.คลัง
  2013-08-25 11:14
 • ประชาชนไม่เอาประกันสังคม ม.40 ทางเลือก 3 จี้รัฐหยุดดองกอช. หวั่นเสียโอกาสออมเงิน
  2013-07-11 10:21
 • ครม.เพิ่งเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ ของ กระทรวงแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่ม ทางเลือกที่ 3 แก่ ผู้ประกันตน ที่เป็น แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน กรณี “ชราภาพ” แบบเดียวกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ของ รัฐบาลประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่า กองทุนการออมมีข้อจำกัดเยอะ แต่ทางเลือกใหม่ให้ประโยชน์ประชาชนได้มากกว่า หลังจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในกองทุนประกันสังคมแทน เพราะมีเนื้อหาแนวทางเดียวกัน
  2013-06-28 00:08
 • กระทรวงแรงงาน เสนอ ครม. โอนงานกองทุนการออมแห่งชาติให้ สปส. พร้อมปรับมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม สร้างความมั่นคง มั่นใจ และความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สำหรับแรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ)
  2013-06-18 09:02
 • รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เห็นชอบเสนอเรื่องการควบรวมกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) กับกองทุนประกันสังคม ให้ ครม.พิจารณา โดยอยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุวาระเข้าการประชุม ครม. ในเร็ว ๆ นี้ เบื้องต้นการควบรวมดังกล่าว อาจมีการแก้ไขมาตรา 40 โดยนำหลักการของ กอช. เข้าไปรวมอยู่ด้วย คือ ให้สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มได้อีกตั้งแต่เดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท โดยรัฐบาลจะสมทบไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนให้กับสมาชิก และจะได้เงินบำนาญทุก ๆ เดือน หลังเกษียณอายุ 60 ปี
  2013-06-17 10:54
 • "โต้ง" ไฟเขียวยุบ กอช. รวมกองทุนประกันสังคม จ่อชงเรื่องเสนอ ครม. เร็วๆ นี้ เตรียมเปิดให้ออมเอง ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท การันตีรับเงินบำนาญทุกเดือนหลังเกษียณ
  2013-06-17 08:50
 • นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วย รมว.แรงงาน (รง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ากับกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40 ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วัน ที่ 18 มิถุนายน กระทรวงแรงงานจะเสนอร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทประโยชน์ทดแทน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่...) พ.ศ...ให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอย่างเดียว (แบบ กอช.) เพื่อเป็นหลักประกันผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน
  2013-06-13 10:28
 • นักวิชาการทีดีอาร์ไอ แนะรัฐวางระบบบำนาญแห่งชาติ ดึงกองทุนประกันสังคม-กบข.มาอยู่ในระบบ ตั้งหน่วยงาน-คณะกรรมการมาบริหาร ชี้ช่วยให้บริหาร-ลงทุนคล่องตัว ด้านรองเลขาธิการ สปส.ชงตั้งสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ แยกกองทุนชราภาพมาตรา 33,39 และ 40 มาบริหารโดยเฉพาะ
  2013-04-11 14:55