ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงแรงงาน เสนอ ครม. โอนงานกองทุนการออมแห่งชาติให้ สปส. พร้อมปรับมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม สร้างความมั่นคง มั่นใจ และความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สำหรับแรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ)

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง  แรงงาน เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงแรงงานจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบโอน  งานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)และบุคลากรมาให้สำนักงานประกัน  สังคม (สปส.) ดำเนินการพร้อมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์  และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทประโยชน์ทดแทนฯ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ (อาชีพ  อิสระ)ในวันที่ 18 มิ.ย.56 ถือเป็นการเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และดีที่สุดให้กับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารงานของกองทุน กอช. ภายหลังการโอนงานมาให้ สปส. ให้ใช้ทรัพยากรของ สปส.ในด้านบุคลากร สถานที่และระบบเทคโนโลยีเพื่อเป็นการประหยัดงบในภาพรวมรวมถึงทำให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมด้วย

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะ  ประธานกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่วันที่ 18 มิ.ย.นี้  กระทรวงแรงงานจะเสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบการโอนงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันสังคม เพื่อสร้าง ระบบบำเหน็จบำนาญในมาตรา 40 เป็นทางเลือกที่ 3 ให้กลุ่มอาชีพอิสระว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะการโอน กอช. มาอยู่กับประกันสังคมจะทำให้ไม่ต้อง ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และบุคลากรแต่สามารถเชื่อมการทำงานได้ทันที ในขณะที่หากยังเดินหน้าในรูปแบบกอช. จะทำให้สมาชิกกองทุนได้สิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีบำเหน็จบำนาญเท่านั้น แต่ถ้าโอน กอช. มาอยู่กับประกันสังคมจะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย เงินทดแทนการขาดรายได้ รวมไปถึงบำเหน็จบำนาญ แต่สมาชิกอาจต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นบ้าง ดังนั้นการรวม กอช. เข้ากับ สปส. จะทำให้สมาชิกเกิดความเสมอภาค

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 มิ.ย.นี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงินไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน(ฉบับที่...) พ.ศ....ให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในมาตรา40 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก่แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ)ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอย่างเดียวกับ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ.2554 เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีพของผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้โอนงาน กอช. บุคลาการที่มี 9 คน ให้มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่มีความพร้อมทั้งด้านสำนักงาน บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณไม่ต้องตั้งสำนักงานใหม่ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กอช. ในระยะยาว ซึ่งเมื่อการแก้ประกันสังคมมาตรา40 ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ก็จะเสนอไปที่ประชุมรัฐสภาให้ยกเลิกพ.ร.บ.กอช. ต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2556