ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมอชลน่าน เปิดมูลนิธิ “มะเร็งท่อน้ำดี” สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2556) ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และปาฐกถาพิเศษ“มะเร็งท่อน้ำดีกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชน”โดยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ก่อตั้งโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนทราบอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขั้น

นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุ 45-55 ปี  โดยในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในตับ จำนวน 14,314 ราย พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 7,593 ราย รองลงมาภาคเหนือ 2,638 ราย  โดยสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดี คือการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก จากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนแบบดิบๆ สุกๆ ซึ่งจะมีตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิอยู่ในเนื้อปลา ซึ่งองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในคนไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมจากสารก่อมะเร็ง ในอาหารประเภท ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม หรืออาหารหมักดองเก็บได้นานๆ  

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร  ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภค โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี” ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เป็นผลมาจากการเป็นพยาธิใบไม้ตับ สร้างวัฒนธรรมในการกินสุก  รวมทั้งตรวจค้นหาผู้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรก ซึ่งหากรู้เร็วผู้ป่วยอาจไม่ต้องเสียชีวิต โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมเป็นเครือข่ายการทำงาน ทั้งรณรงค์ป้องกันโรค ค้นหาและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งการศึกษาวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา เป็นต้น 

สำหรับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี  ตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่มีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับ โดยมีแพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ทำให้เข้ารับการรักษาแบบไม่ต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยกลุ่มเสี่ยงให้มีโอกาสในการตรวจคัดกรองหรือเฝ้าระวังติดตามการเกิดโรค โดยในวันนี้ มีกิจกรรมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง นิทรรศการความรู้ เรื่องโรคมะเร็งท่อน้ำดี เวทีเสวนาวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าการกุศล และการประมูลสินค้าคนดัง ขอเชิญผู้ที่จิตใจเป็นกุศลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผ่านบัญชีมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี