ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่...)  พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงและขยายการคุ้มครองการประกันสังคมแรงงานนอกระบบ พร้อมกันนี้ ครม.ได้อนุมัติหลักการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 56 ประมาณ 165 ล้านบาทเพื่อรองรับการดำเนินงานด้วย

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ระบุอีกว่า ทั้งนี้สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปให้สามารถใช้สิทธิจากกองทุนนี้ได้ และในกรณีเจ็บป่วยให้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วย ตั้งแต่วันแรกที่เป็นผู้ป่วยใน จากเดิมที่ต้องเป็นผู้ป่วยใน 2 วันขึ้นไปถึงจะได้รับการชดเชย และเพิ่มระยะการจ่ายเงินทดแทนจากเดิมไม่เกิน 20 วันต่อปีเป็น 30 วันต่อปี และในกรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิทันทีหลังจากจ่ายเงินสมทบเพียง 1 เดือนเท่านั้น.

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--