ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้(8 ต.ค.56) ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2557-2559 ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายในปี 2559 จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลง 2 ใน 3, อัตราการติดเชื้อเมื่อแรกเกิดน้อยกว่า 2%, ผู้ติดเชื้อจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และจำนวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์ลดลงมากกว่า 50%

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตรนี้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปี 2557 จำนวน 11,274.7 ล้านบาท ในปี 2558 จำนวน 11,867.2 ล้านบาท และในปี 2558 จำนวน 12,509.6 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และช่วยรักษาสถานะที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์ของโรคเอดส์(Getting to Zero) ด้วย