ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 3 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (25 มิถุนายน 2556) เพื่อให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 อาทิ เพิ่มเติมการจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพื่อรับประโยชน์ทดแทนได้ แก้ไขเพิ่มเติมเงินทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเพียงหนึ่งเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นให้ผู้ที่อายุหกสิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod