ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พร้อมมอบ “มหาดไทย-สปสช.”ดำเนินการต่อ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอครม. คณะที่ 2 ฝ่ายสังคมและกฎหมายในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 ตามที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมเสนอ ดังนี้

1.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 พ.ศ....ตามที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้เสนอเพื่อขอให้ส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองและความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไป 2.มอบให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)รับประเด็นอภิปรายและความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย