ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลฯ นำทีมพัฒนา ศักยภาพพยาบาลไทย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาชีพนางพยาบาล และสะท้อนปัญหาการทำงาน ที่ก่อให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนพยาบาลไปทั่วโลก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการบริหารสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ 2013-2017 ได้จัดการประชุมวิชาการ เพื่อรณรงค์ให้มีการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สำหรับพยาบาล และเพื่อให้พยาบาลทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชน

รศ.ดร.จินตนา ได้กล่าวว่า เราเชื่อว่าการ บริการประชาชนจะมีคุณภาพ พยาบาลต้องมีสมรรถภาพ และภาวะการทำงานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในงาน รวมทั้งสภาพการทำงานที่ปลอดภัย มีภาระงานไม่มาก และควรได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนพยาบาลขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ปัญหานี้มีความซับซ้อนและมีหลายสาเหตุ ซึ่งปัจจัยสำคัญ คือ การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เช่น อาจได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือที่ใช้ไม่เพียงพอ หรือขาดแคลนวัสดุ รวมทั้งมีความเหนื่อยล้าจากจำนวนชั่วโมงในการทำงานที่ยาวนาน ในแต่ละปีมีพยาบาลป่วยด้วยโรคปวดหลังมากกว่าอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ การไม่มีความก้าวหน้า หรือการสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ ตลอดจนการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ เหมาะสม และไม่เป็นธรรม เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายและการลาออก

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยยังกล่าวต่อว่า ในส่วนของการส่งเสริมการทำงานที่ดีให้กับพยาบาล ควรต้องคำนึงถึงประเภทและทักษะของบุคลากรพยาบาล ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณงาน และการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ที่ทันสมัย เช่น การดูแลผู้ป่วยซับซ้อน อาทิ ผู้ป่วยโรคจิต หรือผู้ป่วยมะเร็ง ควรเลือกพยาบาลที่มีวุฒิบัตรปริญญาโท เป็นต้น ส่วนความปลอดภัยในการทำงาน มีภาวะงานที่ไม่มากเกินไป จนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ด้านแรงจูงใจก็ควรให้มีการพัฒนาให้โอกาสในการศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม โดยการประชุมนี้ได้สร้างเครือข่ายพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีพยาบาลจำนวนกว่า 150,000 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งจัดการประกวดนวัตกรรมที่สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานของพยาบาล เพื่อบูรณาการสู่การดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น โดยจะมีการมอบรางวัลในวันพยาบาลสากล ในปี 2557

ที่มา: http://www.thairath.co.th