ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ ในการพัฒนาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร (Health Complex) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทย ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมที่เกิดขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร และประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างองค์รวมสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ พัฒนา บุคลากรด้านสาธารณสุขด้านผลิตและการกระจาย บุคลากร และใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิตจึงได้จับมือกับกระทรวงการคลัง จัดทำโครงการพัฒนาการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ ในการพัฒนาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร (Health Complex) เพื่อ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ให้มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง มีการบริการ ทางการแพทย์พื้นฐานในเวลาราชการ บริการทางการ แพทย์ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากร และการปรับปรุงสถานที่ ให้ครบทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบเชิงรุก

"การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานโรงงานยาสูบ ครอบครัว และผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลของโรงงานยาสูบได้รับบริการสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงพยาบาลยาสูบ ยังสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดีเพิ่ม มากขึ้นอีกด้วย"

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 11 ธันวาคม 2556