ทุ่ม 45 ล้านบาท สร้างรพ.สต.ต้นแบบที่จ.ร้อยเอ็ด ลดป่วย ลดแออัดรพ.ใหญ่

Wed, 2014-03-19 21:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.จัดงบประมาณ 45 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบที่ อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่พร้อมเปิดบริการในปี 2559 ขณะเดียวกันยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด ประชาชนรักษาใกล้บ้านอย่างมั่นใจ     

วันนี้ (19 มีนาคม 2557) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอ  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง  ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเฝ้ารับเสด็จฯ

นายสรวงศ์ เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสรวงศ์ เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลถวายรายงานว่า  ในปีงบประมาณ 2555-2559 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ ในรูปของเขตบริการสุขภาพ แบ่งเป็น 12 เขต เขตละ 5-7 จังหวัด ดูแลประชาชนในจำนวนใกล้เคียงกันเขตละประมาณ 5 ล้านคน  โดยเชื่อมโยงบริการสุขภาพทุกระดับแบบไร้รอยต่อ ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง  แต่ละเขตกำหนดให้มีศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคที่มีความยุ่งยาก เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด เป็นต้น สำหรับที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ.เมือง ขณะนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 549 เตียง  ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรค ใน 4 สาขา คือสาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ และสาขาทารกแรกเกิด เป็นศูนย์กลางรับส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักจากโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 20 อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง จึงเกิดความแออัดผู้ป่วย ขณะนี้มีประชาชนในเขตอำเภอเมือง ที่อาการไม่ซับซ้อน ต้องรอคิวเข้าใช้บริการร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนและส่งต่อมาจากอำเภอต่างๆ ที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละวันละ 1,272 คน ส่วนใหญ่เป็นมีผู้ป่วยในนอนรักษาเฉลี่ยวันละ 644 คน      

ในการพัฒนาระบบบริการ และลดความแออัดผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2557 นี้ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 45 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ที่สวนพยอม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บนเนื้อที่บริจาคของประชาชน จำนวน  15 ไร่เศษ  เป็นสาขาของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และให้บริการผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทั่วไปโดยเฉพาะ  โดยจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย กำหนดแล้วเสร็จในพ.ศ. 2559 โรงพยาบาลแห่งนี้จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในเขตตำบลในเมือง ที่มีจำนวน120,000 คน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง รวม 20 แห่ง    

ทางด้าน นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิททางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม มีอาคาร 2 หลังคืออาคารตรวจรักษาผู้ป่วย และอาคารสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการให้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ ฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งภายหลังรักษาหรือฉายแสงจากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รวมทั้งดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย  ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ เช่นเวชศาสตร์ครอบครัว การแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง