ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 28 มกราคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นนี้ สภาพอากาศจะแห้ง ความชื้นในอากาศจะลดลง ทำให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน แต่โรคนี้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้เฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากป่วยจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในปี 2556 ตั้งเป้าฉีดทั้งหมด 3 ล้าน 4 แสนคน ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำจัดสัตว์ปีก 2.กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 4.กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี และ 5.ผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด พบว่ามีผู้มารับบริการร้อยละ 90

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มเสี่ยง พบว่าแนวโน้มจำนวนการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง จากป่วย 61,989 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในปี 2555 เหลือป่วย 43,047 ราย ไม่มีเสียชีวิตในปี 2556 จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่ 1-19 มกราคม 2557 ทั่วประเทศพบผู้ป่วย 839 รายจาก 58 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย อีกทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการรักษาผู้ป่วยได้มูลค่ามหาศาลปีละ 913-2,453 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2557 ต่อไป

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--