ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 8 ว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ปีนี้ต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญไปถึง 9 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมทั่วไปอาจไม่ทราบ ต่อจากนี้จะเร่งผลักดันการทำงานให้ได้มาตรฐานที่เพียงพอ ทั้งการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วย

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับปิดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย ดังนี้ 1.ต้องเร่งจัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ทั้งพื้นที่ห่างไกล ในทะเล และที่จราจรแออัด รวมทั้งสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนที่รอการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เน้นพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการให้มีประสิทธิภาพ 3.ต้องเน้นการซ้อม การเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังสาธารณภัยเล็กใหญ่ประเภทต่างๆ

4.เร่งวงจรการพัฒนาคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการประเมินตนเอง และรับประเมินจากองค์กรภายนอกเพื่อให้เกิดการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และ 5.เร่งสร้างกลไกคุ้มครองบุคคล ทั้งผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการ และประชาชน เช่น การทำประกัน การจัดการความปลอดภัยของรถพยาบาลและอุปกรณ์ การจัดการอาชีวอนามัยรวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการคุ้มครอง ซึ่งจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) เพื่อผลักดันต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 27 มีนาคม 2557