ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมอประดิษฐแจงผ่าน FB เหตุบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสธ.เป็นข้าราชการล่าช้า เพราะสธ.ยังทำแผนปฏิรูปเพื่อพัฒนากำลังคนตามที่คพร.ต้องการไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดต้องเสร็จ ก.ย.56 เพื่อทันบรรจุปีงบ 57 จนยุบสภา และถึงตอนนี้เท่าที่ทราบแผนก็ยังไม่สมบูรณ์พอที่คพร.จะเห็นชอบได้

ผู้สื่อข่าวรายงาน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุถึงการบบรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ทาง Facebook นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ P.Sintavanarong โดยระบุว่า สาเหตุที่ลูกจ้างชั่วคราวสธ. ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการนั้น เพราะฝ่ายที่รับผิดชอบในสธ. ยังทำแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อพัฒนากำลังคนตามข้อเสนอของคพร.ไม่เสร็จ ตามกำหนดการที่ต้องให้แล้วเสร็จ ก.ย.56 เพื่อเตรียมบรรจุปีงบประมาณ 57 แม้จะมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง จนกระทั่งยุบสภา และจนถึงบัดนนี้ก็ทราบว่า แผนดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่คพร.จะเห็นชอบได้

“ในช่วงนี้มีการสอบถามและติดตามรวมทั้งข่าวเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการกันมาก ที่ผ่านมาผมก็ได้มีหนังสือไปขอความเห็นชอบจาก กกต. และได้ไปประชุม อกพ.ของกระทรวงฯ ซึ่งได้ถือโอกาสสอบถามในที่ประชุมถึงเรื่องดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องเลยอยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถึงความคืบหน้าในขณะนี้ครับ 

เมื่อต้นเดือนเดือน ธ.ค. ของปี 2555 ผมได้ขออนุมัติจาก ครม.ให้กระทรวงฯ รับบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาที่มีลูกจ้างสายวิชาชีพคงค้างรอบรรจุอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆ รัฐบาลให้มีการควบคุมจำนวนข้าราชการ ซึ่ง ครม.ก็ได้มีมติอนุมัติตามที่ผมเสนอ เพียงแต่ให้กระทรวงฯ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนากำลังคน (คพร.) ให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อน

รายละเอียดดังกล่าว คือ ให้ทำแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบกำลังคนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เห็นว่าอัตรากำลังที่ขอมาและต้องการเพิ่มอีกในอนาคตเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งผมเองก่อนนำเรื่องเสนอ ครม. ก็ได้มีการประชุมกับ คพร.เพื่ออธิบายกรอบความคิดของแผนที่จะใช้การทำงานแบบเขตบริการสุขภาพมาปรับปรุงระบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการจ้างงานแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง คพร.เองก็เห็นชอบกับกรอบความคิดดังกล่าว แต่มีข้อกังวลในเรื่องการบรรจุข้าราชการพร้อมกันจำนวนมากในครั้งเดียว รวมทั้งความเป็นไปได้ของกรอบความคิดที่เสนอ ผมจึงได้ขอว่า “หากจะรอจนกระทรวงสาธารณสุขทำแผนฯ เสร็จ และมีการนำไปใช้จนเห็นผลนั้นจะต้องใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของผู้ที่รอบรรจุอยู่ที่ได้ทำงานมาเป็นระยะเวลานานพอควรแล้ว” 

จึงได้ข้อสรุปว่า จากจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่ขอบรรจุไปจำนวนกว่าสามหมื่นคนนั้นจะมีการรับบรรจุร้อยละ 75 โดยทยอยรับเป็นเวลาสามปี และส่วนที่เหลือจะรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้รวมการขออัตราบรรจุแพทย์และทันตแพทย์ใช้ทุนไว้ในแผนฯ ด้วย โดยผมได้ขอให้มีการบรรจุในปีแรกไปก่อนในทันที หลังจากนั้นทางกระทรวงฯ โดยผู้รับผิดชอบจะต้องทำระบบข้อมูลด้านกำลังคน แผนปฏิรูประบบและแผนปฏิบัติการด้านพัฒนากำลังคน ตลอดจนการนำระบบดังกล่าวไปใช้ โดยต้องนำแผนฯ ดังกล่าวมานำเสนอทุกปี ครม.จึงจะมีมติเห็นชอบและกำหนดให้ต้องเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก คพร.ก่อนเสนอ ครม.รับทราบ ซึ่งสำหรับการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวและการรับแพทย์และทันตแพทย์ใช้ทุน ปี 2557 นั้น กำหนดให้เสนอแผนฯ ภายในเดือนกันยายน ปี 2556 

ซึ่งในการทำแผนฯ ดังกล่าวผมได้ให้ความเห็นเชิงนโยบายไปกับผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำและปฏิบัติไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว และได้พยายามติดตามและเร่งรัดมาโดยตลอด เพื่อให้เสร็จตามที่ ครม.กำหนด แต่แผนฯ ดังกล่าวก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งมีการยุบสภาในเดือนธันวาคม ปี 2556 และที่ทราบคือจนถึงขณะนี้แผนฯ ยังไม่สมบูรณ์พอที่ คพร.จะเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ครม.รับทราบและเสนอ กกต.ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ แต่ผมหวังว่าจากการที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการปฏิรูปกระทรวงอยู่ในขณะนี้ ในอีกไม่นานผู้รับผิดชอบในด้านการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวจะดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์และผ่านความเห็นชอบจาก คพร. ผมขอให้พวกเราใจเย็นๆ อดทนกันอีกหน่อยครับ ผมจะพยายามติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ครับ”