ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.นำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย  เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 กันยายน 2557)  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

นพ.รัชตะ ได้กล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาญาณหยั่งเห็นการณ์ไกลว่าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกรมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดพระชนม์ชีพของทั้งสองพระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวรกาย สติปัญญาและทรัพย์สินส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้าหาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เท่าเทียมนานาอารยประเทศ รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาส จนเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ว่า “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบราโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ แห่งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546