งบประมาณสาธารณสุขไทยปี 58 ตั้งไว้ที่ 2.8 แสนล้านบาท

Wed, 2014-11-05 12:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขปี 58 ตั้งงบไว้ที่ 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.1 แสนล้านบาท งบกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ 1 แสนล้านบาท เป็นงบสป.สธ. 90,000 ล้านบาท เป็นงบสปสช. 1.4 พันล้านบาท

ขอบคุณภาพจาก นสพ.มติชน

5 พ.ย.57 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 ที่ผ่านมา และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,575,000 ล้านบาท

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพมีดังนี้

มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 60,000 ล้านบาท

มาตรา 5 งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ มีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) (แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข) 227,630,500 บาท

มาตรา 19 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงแรงงาน ในส่วนสำนักงานประกันสังคม (แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ) 12,000 ล้านบาท

มาตรา 23 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็น 109,658,255,100    บาท จำแนกดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) 90,223,912,000 บาท

2.กรมการแพทย์ 5,922,555,200 บาท

3.กรมควบคุมโรค  3,750,326,400 บาท

4.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 300,670,400 บาท

5.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,192,439,400 บาท

6.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,040,113,600 บาท

7.กรมสุขภาพจิต 2,650,601,700 บาท

8.กรมอนามัย 1,876,404,400 บาท

9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 797,613,400 บาท

10.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) 85,406,700 บาท

11.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 1,427,100,000 บาท

12.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) 186,291,800 บาท

13.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 37,867,600 บาท

14.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) 97,778,700 บาท

15.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 69,173,800 บาท

มาตรา 32 งบประมาณรายจ่ายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน มีที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 114,963,640,000 บาท

2.กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 790,000,000 บาท

ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นงบประมาณด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น 285,639,525,600 บาท