ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.มุ่งขยาย “เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ” เป็นกลไกสำคัญช่วยสร้างความเข้าใจในชุมชน ทั้งลดโรค แถมช่วยเข้าถึงสิทธิรักษาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่ “สปสช.เขต 3 นครสวรรค์” ต่อยอด จับมือมหาวิทยาลัยราชภัณฎนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและนักศึกษาร่วม 600 คน   

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางจิตใจ เช่น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคเครียด นอกจากนี้ยังมีโรคจากการทำงาน โรคจากปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคนในทุกช่วงวัย แต่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สปสช.จึงได้เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคู่กับการรักษาพยาบาล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดภาวะความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น
       
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาด้านสุขภาพ อาทิ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาล ที่กระจายศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ นับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ที่นอกจากสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ สู่ชุมชนได้
       
นพ.วีระวัฒน์ กล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่งานด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเท่านั้น กลุ่มเยาวชนและนักศึกษายังเป็นเครือข่ายสำคัญมีบทบาทสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งยังช่วยให้ประชาชนรับทราบและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
       
ด้าน นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ (สปสช.เขต 3 นครสวรรค์) กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดทำ “โครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมแกนนำเยาวชนและนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งยังเป็นแกนนำสำคัญในการถ่ายทอดการสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง