ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเลือก นพ.อุดม คชินทร คณบดีศิริราช เป็นอธิการบดีคนใหม่ แทน นพ.รัชตะ เผย นพ.ประเวศ ประธานกรรมการสรรหาเสนอ 2 รายชื่อ นพ.อุดม และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นพ.อุดม และให้รักษาการตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ

17 ธ.ค.57 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และกรรมการสภามม. เปิดเผยหลังประชุมสภามม. ว่า นพ.ประเวศ วะสี ประธานการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมม. ได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมม.แทน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และอธิการบดีมม. ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2 ราย คือ นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

หลังจาก ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมในด้านต่างๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นพ.อุดม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมม. ระหว่างที่รอการโปรดเกล้าฯ ให้ นพ.อุดมรักษาการตำแหน่งอธิการบดี มม.ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558