ปลัดสธ.ย้าย 3 นพ.สสจ. สลับ 2 ผอ.รพท.

Wed, 2015-01-21 08:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.แต่งตั้ง ย้าย 3 นพ.สสจ. ‘นพ.สมเกียรติ’ นพ.สสจ.ชัยนาท ไปเป็น นพ.สสจ.นครสวรรค์ ‘นพ.พูลสสิทธิ์’ นพ.สสจ.อุทัยธานี ไปเป็น นพ.สสจ.ชัยนาท และ ‘นพ.พงศธร’ จาก ผชช.ว. สสจ.หนองบัวลำภู ขึ้นเป็น นพ.สสจ.อุทัยธานี และสลับ ผอ.รพท. 2 แห่ง รพ.สมเด็จพระนารายณ์-รพ.เพชรบูรณ์

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 20 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 73/2558 เรื่องย้ายข้าราชการ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 โดยในหนังสือระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 0703/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 ให้ย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ชัยนาท ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ไปเป็น นพ.สสจ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

2.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นพ.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.หนองบัวลำภู ไปเป็น นพ.สสจ.อุทัยธานี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

3.นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ไปเป็น นพ.สสจ.ชัยนาท ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายตามปกติ เนื่องจากรายชื่อแต่ละคนครบวาระในการโยกย้ายอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ควรได้เลื่อนขึ้น แต่รอตำแหน่งว่างอย่างเดียว ซึ่งประจวบเหมาะกับ นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ ได้ทำเรื่องขอลาออกพอดี จึงเป็นเหตุให้มีการย้าย นพ. สมเกียรติไปดำรงตำแหน่งแทน และย้าย บุคคลอื่นๆ ตามมา

นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน นพ.ณรงค์ ยังมีคำสั่งย้าย ผอ.รพท.สลับกัน คือ นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ จาก ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช(รพท.) จ.ลพบุรี ผู้อำนวยการเฉพาะด้านแพทย์ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.เพชรบูรณ์(รพท.) และย้าย นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ จากผอ.รพ.เพชรบูรณ์(รพท.) ผู้อำนวยการเฉพาะด้านแพทย์ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.พระนายณ์มหาราช(รพท.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 21 มกราคม 2558