พงศธร พอกเพิ่มดี

 • คมส.ให้ความเห็นยุทธศาสตร์สุขภาพเขตเมือง บูรณาการการทำงานของรัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ลดซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นระบบดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการส่งต่อ เพิ่มอัตรากำลังหมอครอบครัวแก้ปัญหาสุขภาพคนเมือง พร้อมสรุป ๘ แนวทางปรับการทำงาน คมส. พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม
  2018-03-25 12:33
 • กระทรวงสาธารณสุข และฮาร์วาร์ด เอเชีย ร่วมมือกันพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้เป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพมืออาชีพ เพื่อช่วยกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพระดับพื้นที่ และประเทศ ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
  2016-03-21 14:05
 • นสพ.มติชน : "มาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุชัดว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ..." หมายความว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม แม้ประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง แต่ยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพียงเพราะติดกรอบที่ว่า "ไม่มีสัญชาติไทย" คนกลุ่มนี้ถือผลักให้ไปอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ต้องรอการพิสูจน์สถานะและสัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ทั้งๆ ที่พวกเขาก็เป็นคนไทยเช่นกัน
  2015-03-07 10:30
 • ปลัดสธ.แต่งตั้ง ย้าย 3 นพ.สสจ. ‘นพ.สมเกียรติ’ นพ.สสจ.ชัยนาท ไปเป็น นพ.สสจ.นครสวรรค์ ‘นพ.พูลสสิทธิ์’ นพ.สสจ.อุทัยธานี ไปเป็น นพ.สสจ.ชัยนาท และ ‘นพ.พงศธร’ จาก ผชช.ว. สสจ.หนองบัวลำภู ขึ้นเป็น นพ.สสจ.อุทัยธานี และสลับ ผอ.รพท. 2 แห่ง รพ.สมเด็จพระนารายณ์-รพ.เพชรบูรณ์
  2015-01-21 08:37
 • สธ.ได้นำรูปแบบการรวมศูนย์การจัดการทรัพยากรในระดับเขตมาใช้ในการบริหาร โดยใช้ชื่อ “เขตบริการสุขภาพสธ.” แบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น 12 เขต และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่เขตบริกาารสุขภาพ 8 ซึ่งเป็นเขตที่ได้วางแผนดำเนินการและโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานเขตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง รวมไปถึงนักวิชาการที่ติดตามศึกษาวิจัยตั้งแต่นโยบาย กระบวนการ ไปจนถึงการปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรม
  2014-09-07 08:24
 • นักวิชาการเผยตัวเลขกลุ่มรอพิสูจน์สถานะทั้งประเทศ 6 แสนคน แต่ยังมีชื่อซ้ำซ้อน แนะ สธ.ปรับระบบให้ตรงกัน
  2014-03-08 10:04
 • พิมพ์ไทย - นักวิชาการเสนอรัฐบาลใหม่ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนใน 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์-จ่ายเงินชดเชยให้โรงพยาบาลต้องเท่าเทียม และผู้ป่วยประกันสังคมต้องไม่จ่ายเงินประกันตนเหมือนอีก 2 สิทธิ พร้อมเสนอรวมสองกองทุนก่อน
  2014-01-23 14:45
 • กรุงเทพธุรกิจ - นักวิชาการเสนอรวมกองทุนประกันสังคมบัตรทอง เดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ 3 ข้อ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม-อัตราการจ่ายเงินต้องเหมือนกัน-ผู้ป่วยจ่ายเงินเหมือนกัน
  2014-01-21 15:12
 • “หลักๆ ในการลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่ารัฐบาลใดมาก็ตาม มีอยู่ 3 ประเด็นที่ต้องคำนึง คือ 1. สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียมจริงๆในทุกกองทุน 2.อัตราการจ่ายให้โรงพยาบาลทุกสิทธิทุกกองทุนต้องเหมือนกัน และ 3. ในส่วนของผู้ป่วยถ้าต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเหมือนกัน ถ้าไม่จ่ายก็ต้องไม่จ่าย คือ ผู้มีสิทธิประกันสังคม ปัจจุบันยังต้องจ่ายเงินให้กองทุน แต่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค และสิทธิสวัสดิการข้าราชการกลับไม่ต้องจ่าย ตรงนี้ยังไม่เป็นธรรม หากเป็นไปได้ต้องไม่จ่ายเหมือนกันทุกกองทุน”
  2014-01-20 20:50
 • ข่าวสด - นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแล้วจะพบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีอะไรใหม่ จะมีเรื่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ แต่ยังมีปัญหาในแง่การปฏิบัติจริง ตรง ร.พ.เอกชนบางแห่งเก็บเงินผู้ป่วยอยู่ ซึ่งต้องมีการแก้ไข แม้แต่นโยบายฝากท้องฟรีทุกสิทธิก็เช่นกัน ข้อเท็จจริงฝากท้องได้ทุกสิทธิจริง แต่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนต้องจ่ายให้ ร.พ.กลับไม่เท่ากัน ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เท่ากันในภาพของระบบการบริหารจัดการ
  2014-01-20 11:24
 • มติชน - เป็นเวลา 11 ปี กับโอกาสที่คนไทยทุกคนได้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.. แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามีสิทธิในการรักษาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่การสงเคราะห์... เพราะที่ผ่านมา หลายคนไม่ทราบว่า มีสิทธิในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคยากๆ ทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างน่าเสียดาย
  2014-01-11 09:48
 • การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ตั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ โดยให้แต่ละเขตบริหารจัดการ 5-7 จังหวัดในพื้นที่ ในรูปคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ มีผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธาน ก่อเกิดคำถามว่า การบริหารรูปแบบนี้มีความชอบธรรม เป็นการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคจริงหรือไม่ เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า สุดท้ายแล้วรูปแบบนี้ "อำนาจ" ยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ดี
  2013-11-09 09:05

Pages