ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"นพ.รัชตะ" ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ที่มีการนำเสนอทั้งจาก สธ.และ สปสช. เพื่อหาข้อสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ดึง วรวรรณ-ปิยะ-รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสปสช. ร่วมเป็นกรรมการ

4 ก.พ.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ความเห็นที่แตกต่างกัน และเป็นอุปสรรคในการวางแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการ และ/หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 จึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่มีการนำเสนอทั้งจากสธ.และสปสช. เพื่อหาข้อสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจนและยอมรับร่วมกัน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ รมว.สธ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เป็นประเด็นจากการประเมินการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นประธาน

น.ส.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ

นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัย เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นกรรมการ

รองปลัดสธ.ที่ได้รับมอบหมาย และ รองเลขาธิการสปสช.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจได้แก่

1.ตรวจสอบข้อมูลที่มีการนำเสนอในที่ประชุมบอร์ดสปสช. ทั้งของปลัดสธ. และเลขาธิการสปสช. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตรงกัน

2.ขอหรือเรียกเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องจากสธ. สปสช. หน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

และ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้สปสช.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากเงินบริหารจัดการของสปสช