ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.รัชตะ เป็นประธานประชุมร่วม สธ.-สปสช. หารือปม ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เผยได้ข้อสรุปด้วยดี รพ.สังกัด สป.สธ.ยังทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองต่อไป ประชาชนไปใช้บริการได้เหมือนเดิม เล็งทำ MOU ระหว่าง สธ.และสปสช.ต่อไป ส่วนสปสช.ใช้มาตรา 6, 26 และ 36 เตรียมประกาศกำหนดหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ว่า ผลการหารือวันนี้เป็นไปด้วยดี ที่ประชุมมีข้อสรุปการดำเนินการร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยสรุปคือ หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ยังคงทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองต่อไป เหมือนที่เคยดำเนินการมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองทุกคนไม่ต้องกังวล และสบายใจได้ว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน ทุกอย่างเหมือนเดิม

ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันดังนี้

1.ทั้ง 2 หน่วยงาน คือ สป.สธ. และสปสช. เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และตกลงที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเห็นต่างโดยเร็วที่สุด

2.สปสช.จะดำเนินการออกประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ.2558 โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 26(7) (12) และมาตรา 36(2) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อให้เกิดความชัดเจน

3.สป.สธ.และสปสช.จะทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ลงโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กำกับของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยสธ.จะทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการทั่วประเทศ โดยแนบทั้งประกาศและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมในวันนี้ มี นพ.รัชตะ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา รมว.สธ., นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ., นพ.บัญชา ค้าของ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ., นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. โดยเข้าประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. และใช้เวลาประชุมประมาณ 30 นาที