ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.รัชตะลงนามคำสั่งตั้ง นพ.สุรเชษฐ์ เป็นรักษาการปลัดสธ. ตั้งแต่ 11 มี.ค.หลัง สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ ปลัดสธ.มาปฏิบัติราชการ เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกฯ เพื่อปฏิบัติราชการด้านวิจัยและพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

11 มี.ค.58 มีรายงานว่า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 434/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดสธ. โดยระบุว่า ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่งปลัดสธ. โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านการสุขภาพแห่งชาติ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งให้ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ตำแหน่ง รองปลัดสธ. รักษาราชการแทนปลัดสธ. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป