ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.คมชัดลึก : สรพ. รับรองคุณภาพสถานพยาบาลใหม่ ปี 2557 กว่า 100 แห่ง ต่ออายุการรับรอง 120 แห่ง ภาพรวม รพ.รับผ่านมาตรฐานแล้วร้อยละ 50 เอกชนร้อยละ 10 วางเป้าปี 58 รับรอง รพ.สังกัดรัฐผ่านการรับรองคุณภาพเพิ่มอีก 10% ขณะที่ รพ.ศิริราช-รพ.ภูมิพล-ศูนย์การแพทย์กรุงเทพผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา สรพ. ได้ดำเนินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีสถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามกระบวนการเอชเอ (HA) ครั้งแรกกว่า 100 แห่ง และสถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพอีก 120 แห่ง ซึ่งได้เข้ารับใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาลภายในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” จัดโดย สรพ. ทำให้มีสถานพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองคุณภาพจาก สรพ. แล้วประมาณ 50% ภาคเอกชนราว 10% และมีการวางเป้าหมายว่า ในปี 2558 จะเพิ่มการครอบคลุมการรับรองคุณภาพในส่วนของสถานพยาบาลภาครัฐให้ได้อีก 10% เพื่อให้มียอดรวมเป็น 60% ซึ่งหมายรวมทั้งสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสังกัดส่วนราชการอื่น ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ผอ.สรพ. กล่าวอีกว่า จากเดิมเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจะเป็นบันได 3 ขั้น ตามกระบวนการเอชเอ หากผ่านขั้นที่ 3 ก็จะได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเอชเอ แต่เมื่อปี 2557 สรพ. ได้พิจารณาเพิ่มเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 4 เรียกว่า การรับรองขั้นก้าวหน้าหรือ เอเอชเอ (Advanced HA : A HA) มีเกณฑ์การประเมิน อาทิ รักษาคนไข้หาย ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศ โดยมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองในขั้นนี้แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ภูมิพล และศูนย์การแพทย์กรุงเทพ

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวอีกว่า สรพ. ยังดำเนินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในรูปแบบการประเมินเฉพาะโรค/ระบบ (Disease Specific Certification : DSC) เพื่อให้สถานพยาบาลที่มีความโดดเด่นในเฉพาะโรคสามารถยื่นขอรับรองคุณภาพแบบนี้ได้ โดยได้ดำเนินการเปิดการรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) แล้ว ซึ่งในปี 2557 มีสถานพยาบาลผ่านการรับรอง จำนวน 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเพิ่มการรับรองเฉพาะโรคในสาขาอื่น ๆ ด้วย อาทิ การปลูกถ่ายอวัยวะ ผ่าตัดข้อเข่า และเอชไอวี เป็นต้น

“เมื่อ สรพ. มีการเปิดให้การรับรองในหลากหลายรูปแบบ จะทำให้สถานพยาบาลแห่งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้รับการรับรองคุณภาพในหลายรูปแบบได้หากมีความพร้อมและคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานพยาบาลนั้น ๆ” นพ.อนุวัฒน์ กล่าว

ที่มา : นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 24 มี.ค. 2558 (กรอบบ่าย)