25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันที่สภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ (International Council for Control of Iodine  Deficiency Disorders, ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2540 เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหา และพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเป็นหลักชัยให้พสกนิกรไทยรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน ให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก

นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่  25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ

ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยประการหนึ่ง คือ การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 พระองค์ทรงสนพระทัยให้การสนับสนุนส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาโดยตลอด เป็นผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปรุงประกอบอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า โรคขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ ที่พบในประชาชนที่กินอาหารที่มีสารไอโอดีนน้อย หรือไม่มีเลยเป็นประจำ หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร แถบภูเขา

โรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคที่ทำลายความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง เพราะคนที่เป็นโรคดังกล่าว จะมีความบกพร่องในการพัฒนาการทางสมอง ทำให้เป็นใบ้ งั่ง หูหนวก ตาเหล่ เตี้ย แคระแกรน อาจจะเรียกได้ว่า มีความพิการทั้งทางร่างกายและสมอง แม้การให้ไอโอดีนภายหลังจะทำให้ร่างกายทารก และเด็กเจริญเติบโตได้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสติปัญญาให้กลับมาอยู่ในระดับตามศักยภาพเดิมได้

หากสังคมใด หรือประเทศใดเต็มไปด้วยคนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ก็จะทำให้สังคมนั้นเต็มไปด้วยคนพิการคุณภาพชีวิตของผู้คนด้อยลง เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย จงพร้อมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคนี้โดยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และน้ำปลาเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร และรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมไอโอดีน

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 10 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 13 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 17 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 21 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 10 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 13 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 17 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 21 นาที ago
กลับด้านบน