25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

Sun, 2015-06-28 17:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันที่สภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ (International Council for Control of Iodine  Deficiency Disorders, ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2540 เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหา และพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเป็นหลักชัยให้พสกนิกรไทยรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน ให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก

นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่  25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ

ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยประการหนึ่ง คือ การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 พระองค์ทรงสนพระทัยให้การสนับสนุนส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาโดยตลอด เป็นผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปรุงประกอบอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า โรคขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ ที่พบในประชาชนที่กินอาหารที่มีสารไอโอดีนน้อย หรือไม่มีเลยเป็นประจำ หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร แถบภูเขา

โรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคที่ทำลายความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง เพราะคนที่เป็นโรคดังกล่าว จะมีความบกพร่องในการพัฒนาการทางสมอง ทำให้เป็นใบ้ งั่ง หูหนวก ตาเหล่ เตี้ย แคระแกรน อาจจะเรียกได้ว่า มีความพิการทั้งทางร่างกายและสมอง แม้การให้ไอโอดีนภายหลังจะทำให้ร่างกายทารก และเด็กเจริญเติบโตได้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสติปัญญาให้กลับมาอยู่ในระดับตามศักยภาพเดิมได้

หากสังคมใด หรือประเทศใดเต็มไปด้วยคนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ก็จะทำให้สังคมนั้นเต็มไปด้วยคนพิการคุณภาพชีวิตของผู้คนด้อยลง เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย จงพร้อมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคนี้โดยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และน้ำปลาเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร และรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมไอโอดีน