ไอโอดีน

 • ห่วงคนไทยกินไอโอดีนไม่พอ เหตุยังมีความเชื่อที่ผิด ทำให้ได้รับไอโอดีนต่อวันไม่เพียงพอ เตือนผลกระทบเสี่ยงต่อร่างกาย-สมองทุกวัย หญิงตั้งครรภ์แท้ง เด็กพิการ-ไอคิวต่ำกว่าปกติ 30 จุด ชี้คนชนบทหรือเขตเมืองมีสิทธิ์กินไอโอดีนไม่พอได้เท่ากัน
  2019-06-25 06:26
 • อย.เผย พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่องานด้านสาธารณสุขและโภชนาการ ในการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชน นำไปสู่การการศึกษาวิจัย คิดค้นและพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ส่งผลให้คนไทยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างถ้วนหน้า
  2016-11-02 16:44
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะหญิงตั้งครรภ์ทุกรายกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวัน วันละ 1 เม็ด ทันทีตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอดให้นมลูก 6 เดือน ส่งผลสมองเด็กมีไอคิวเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัย เร่งสร้างความเข้าใจถูกต้อง หลังผลสำรวจพบหญิงตั้งครรภ์กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพียงร้อยละ 84 
  2015-09-20 14:10
 • โรค ‘เอ๋อ’ หรือ ‘ภาวะปัญญาอ่อน’ อีกหนึ่งโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของลูกน้อย ซึ่งหากรู้ถึงวิธีการป้องกันและได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ลูกน้อยของคุณก็สามารถพ้นภัยโรคเอ๋อได้แน่นอน ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อนอย่างทันท่วงที ทารกแรกเกิดทุกคนจึงควรเข้ารับโปรแกรมการคัดกรองโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดทันทีภายหลังมีอายุครบ  48 – 72 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์จะทำการวินิจฉัยเด็กโดยการเจาะเลือดจากส้นเท้าหรือหลังมือเพียงเล็กน้อย เพื่อส่งมาตรวจหากพบความผิดปกติที่บ่งชี้ลักษณะของอาการใดๆ ทางโรงพยาบาลจะติดตามทารกมาตรวจสอบซ้ำหรือเข้ารับการรักษาทันที
  2015-09-09 16:35
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่จำหน่ายและที่ผลิตจากโรงงานในประเทศ ตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่ายังมีปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินไปครึ่งหนึ่ง และต่ำเกินไปอีกครึ่งหนึ่ง ทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับปริมาณไอโอดีนมากไป หรือน้อยไปก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้
  2015-09-04 14:17
 • ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข มีหน้าที่สร้างและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาสู่กระแสเลือด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะหัวใจและประสาท หากต่อมไทรอยด์ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวนไป ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ความผิดปกติของโรคต่อมไทรอยด์ มีมากมายหลายชนิด แต่ที่สำคัญที่สุดคือ คอพอกชนิดไม่เป็นพิษ และคอพอกชนิดเป็นพิษ
  2015-07-26 13:27
 • วันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันที่สภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ (International Council for Control of Iodine  Deficiency Disorders, ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2540 เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหา และพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเป็นหลักชัยให้พสกนิกรไทยรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน ให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่  25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ
  2015-06-28 17:52
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทย 3–5 ปีมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 นักเรียนชั้นป.1ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จับมือมหาดไทย ศึกษา และพัฒนาสังคมฯ เร่งพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดให้เหลือกว่า 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
  2015-06-24 15:58
 • อย. เดินหน้าแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง กำหนดปริมาณสารไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มก./กก. และไม่เกิน 40 มก./กก.พร้อมสนับสนุนเครื่องผสมเกลือให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน 100 เครื่อง พัฒนาระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือบริโภค พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการผลิตและการควบคุมคุณภาพเกลือบริโภคของสถานประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่าเกลือบริโภคที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 100 เปอร์เซ็นต์
  2015-04-04 12:33
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพยาที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ พบผลิตภัณฑ์วิตามินรวมผสมเกลือแร่ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ผิดมาตรฐานร้อยละ 69 ส่วนยาเม็ดไอโอดีนที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รุ่นการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2015-01-22 18:42
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
  2015-01-07 16:30
 • รมว.สธ.ยันเดินหน้านโยบาย 10 ข้อ เห็นผลรูปธรรมในปี 2558 ทั้ง ขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากไทย ขยายทีมหมอครอบครัวไปในชุมชนเมือง ขยายดูแลสุขภาพครอบคลุมแรงงานต่างชาติ บูรณาการการทำงานดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยแบบข้ามกระทรวง ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โรงงานวัคซีนหวัดใหญ่แล้วเสร็จใน 2 ปี พร้อมเดินหน้าธรรมาภิบาลในสธ. จั้ดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
  2015-01-02 10:44

Pages