ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.เผยผลรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบครึ่งทั่วประเทศ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พบพัฒนาการปกติสมวัยร้อยละ 80 ดีขึ้นกว่าปี 2557 เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน

วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร สสส. สปสช. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 600 คน เพื่อสรุปผลการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554-11 มกราคม 2555 ทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผลการคัดกรองจำนวน 59,514 คน พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถคัดกรองได้ 57,889 คนครอบคลุมเด็กร้อยละ 97 โดยเด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการปกติ  มีเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 20 หรือ 11,292 คน เจ้าหน้าที่จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน หากยังมีความผิดปกติจะส่งต่อพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กตามระบบที่วางไว้

ในการคัดกรองครั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าบางเขตสุขภาพพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าสูงถึงร้อยละ 46 บางเขตพบเพียงร้อยละ 10 ได้ให้กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ สุ่มประเมินแต่ละจังหวัด ติดตามประเมินคุณภาพข้อมูล อาทิความรู้ ทักษะ ความชำนาญเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมกว่า 5,500 คนทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินงานระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รายงานผลการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2557 พบเด็กไทยร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งแก้ไขโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มหาดไทย ศึกษาธิการ กรมแพทย์ทหารบก และกทม. จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 ตั้งเป้าหมายเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่ 2 ฉบับ คือ คู่มือเล่มเขียว ใช้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า เช่น เด็กขาดออกซิเจนแรกเกิด เด็กน้ำหนักตัวน้อย และคู่มือเล่มสีขาว เฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วไป  ใช้สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อดูแลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกคน 4 ช่วงอายุคือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  ซึ่งมีผลวิจัยว่ากลุ่มเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า เมื่อได้รับการดูแลกระตุ้นพัฒนาการกว่าร้อยละ 65 จะกลับมาเป็นปกติได้