รับสมัครสอบแข่งขัน ‘นวก.สธ./จพ.สธ.’ รับราชการ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 18 ธ.ค.

Thu, 2015-11-19 15:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สป.สธ.เปิดรับสมัคร นวก.สธ./จพ.สธ. เพื่อสอบแข่งขันบรรจุรับราชการแล้ว 1,798 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 พ.ย.-9 ธ.ค.นี้ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในหนังสือที่ สธ.0201.033/ว 891 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยเป็นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โดยกำหนดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://moph.job.thai.com

จำนวนตำแหน่งว่างทั้งหมด 1,798 ตำแหน่ง ดังนี้

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 410 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 804 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) 77 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 507 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com

หลักสูตรและวิธีการสอบนั้น มี 3 ส่วน คือ 1.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน 2.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน และ 3.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น

ทั้งนี้จะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง