ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.จับมือสถาบันการศึกษาและองค์วิชาชีพกว่า 133 แห่ง เดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรความปลอดภัยผู้ป่วย Patient Safety ของ WHO

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.59 นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อน WHO Patient Safety Curriculum และมอบคู่มือหลักสูตร WHO Patient Safety Curriculum (คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลกฉบับสหวิชาชีพ) ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จำนวน 133 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับสถาบันการศึกษาภายใต้หลักสูตร WHO ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้นโดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อนำหลักสูตร Patient Safety Curriculum ของ WHO มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขในประเทศไทย

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้นับเป็นความสำคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายที่สำคัญสามประการคือ 

(1) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญและความร่วมมือของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด 

(2) เป็นการประกาศปณิธานของทุกวิชาชีพต่อสังคมในการเตรียมผู้ที่จะจบการศึกษาไปปฏิบัติงานให้มีความรู้เพียงพอในเรื่องกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

(3) เป็นการประกาศความเป็นสากลของระบบการศึกษาในวิชาชีพสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการนำคู่มือหลักสูตรที่องค์การอนามัยโลกจัดทำขึ้นมาใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมจะเน้นเนื้อหาของแต่ละวิชาชีพเป็นหลัก เรื่องความปลอดภัยได้ถูกสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชาตามความเหมาะสมและตามมุมมองของวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นจากกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การบิน การไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้บริการสุขภาพเห็นโอกาสที่จะนำความรู้เหล่านั้นซึ่งมองในเชิงระบบที่เน้นการเรียนรู้และการป้องกันจนถึงขั้นปลอดภัยยิ่งยวดมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์ เป็นการมองเชิงระบบที่พิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการสร้างความตื่นรู้และวัฒนธรรมความปลอดภัย

ซึ่งเนื้อหาหลักพื้นฐานจะมีความเหมือนกันสำหรับทุกวิชาชีพ แต่ในการอธิบายขยายความ แต่ละวิชาชีพจะมีเรื่องราวตัวอย่างเฉพาะในวิชาชีพของตนที่จะทำให้เข้าถึงผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น การจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ ก็ยังเป็นความฝัน

การที่ สรพ. นำเอาหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกมาจากต้นแบบ ที่ประเทศออสเตรเลียจัดทำขึ้น เมื่อองค์กรอนามัยโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในระดับก่อนปริญญา จึงได้ขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบของออสเตรเลีย เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จึงเป็นการดีที่เราจะใช้เนื้อหาที่ถูกประมวลมาเป็นอย่างดีแล้ว เนื่องจากหลักการต่างๆ เป็นหลักการสากล จึงสามารถประยุกต์ได้กับทุกประเทศ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาจะนำพื้นฐานเหล่านี้ไปออกแบบการเรียนการสอนและสอดแทรกตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศของวิชาชีพ และของแต่ละสถาบัน โดยมีองค์กรที่เข้ามาร่วมมีทั้งองค์กรวิชาชีพที่กำกับดูแลการศึกษาของวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งดูแลเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันการศึกษาของทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

โดยมี สรพ.ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของสถาบันต่างๆ อันจะช่วยจุดประกายให้เกิดแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนการสอน  ซึ่งการเรียนการสอนที่ดี เป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะจบไปประกอบวิชาชีพ ทำให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าไปเป็นสมาชิกของทีมดูแลผู้ป่วยที่มีความรู้และทักษะ พร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้ระบบการดูแลมีความรัดกุมยิ่งขึ้น