ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กฤษฎีกายืนยันผลการตีความเดิม “หมอวันชัย” มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) กฎหมายหลักประกันสุขภาพ แนะหากต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณสมบัติเลขาธิการ สปสช.ต้องแก้กฎหมายเท่านั้น จับตา 4 ก.ค.นี้บอร์ดเสียงข้างมากจะรับรอง “หมอประทีป” เป็นเลขาธิการ สปสช.หรือไม่

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 10 เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งยืนยันตามผลการตีความ 3 ครั้งก่อนหน้านี้ และระบุว่า นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น 1 ใน 2 รายที่คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาเพื่อส่งให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคัดเลือกนั้น เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เว้นแต่สัญญาหรือข้อตกลงที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทำกับ สปสช.สิ้นสุดลงเกิน 1 ปี หรือ นพ.วันชัย ได้พ้นจากตำแหน่งนั้นเกิน 1 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.        

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนฟ้องร้องทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ สปสช.ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ยังไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาผูกพันเป็นนิติสัมพันธ์ ในลักษณะเป็นคู่สัญญา ดังนั้น นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช.ตามมาตรา 32 (12)

ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 10 มีข้อสังเกตว่า หากกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ประสงค์จะเปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของบุคคลซึ่งจะสมัครเลขาธิการ สปสช.ก็ควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32 (12) ให้สอดคล้องกับความประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงให้ชัดเจนว่ากรณีใดประสงค์ให้มีผลผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

จากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวทำให้ นพ.วันชัย ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของผู้สมัครและผ่านการสรรหาขาดคุณสมบัติทำให้ขณะนี้มีเพียง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช.ที่ผ่านการสรรหาด้วยคะแนน 91 เต็ม100 คะแนนรอเข้าสู่การพิจารณาว่าจะรับรองหรือไม่รับรองจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ หากบอร์ด สปสช.เสียงข้างมากไม่รับรอง ก็จะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนก่อนที่จะได้เลขาธิการคนใหม่

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขได้ตัดสินใจจะให้กระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.แล้วเสร็จในการประชุมบอร์ด สปสช. 4 ก.ค.นี้ แม้จะมีกรรมการบางคนพยายามจะให้มีการส่งตีความในประเด็นอื่นอีก ซึ่งต้องจับตาการประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้านี้ว่าผลจะรับรอง นพ.ประทีป หรือไม่ โดยคณะกรรมการสรรหาที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษา 2.บุคลิกลักษณะ 3.ความสามารถในการสื่อสาร 4.ความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ และ 5.การตอบ 4 คำถามของกรรมการสรรหา