TCELS พัฒนาเวชนคร เมืองสุขภาพ นำร่อง ปราจีนบุรี ระนอง สกลนคร รับสังคมผู้สูงอายุ

Sun, 2016-06-19 11:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

TCELS เผยความคืบหน้าโครงการเวชนคร หลัง จับมือ จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างเมดิโคโพลิส (Medicopolis) หรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่ให้บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมรับ AEC ขณะนี้ยังรอเรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนถึงหลักสิบล้านจากรัฐบาล คาดหากได้รับงบประมาณแล้วการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 5-6 ปีข้างหน้า พร้อมขยายโครงการเวชนครนำร่องไปยัง ระนอง สกลนคร

นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS กล่าวว่า แนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) หรืออีก 30 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านกว่าคน สำหรับประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 27% ของประชากร

ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา กระแสการส่งเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น การนำสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศบวกกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อมาใช้ในการรักษาโรคร่วมกัน จะช่วยลดต้นทุนในการรักษาและการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

ทั้งนี้จากการลงนามร่วมกันระหว่าง TCELS, จ.ปราจีนบุรี และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งแต่ปี 2555 ในการจัดสร้างเวชนครแห่งปราจีนบุรี หรือเมดิโคโพลิส (Medicopolis) เมืองสุขภาพ ให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ และทำให้เป็นเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ให้บริการกับชาวไทยและต่างชาติ

ในเบื้องต้นจะมีการเปิดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพไทยกัมพูชา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ไทยและวิทยาการเวชศาสตร์ป้องกัน โดยเฉพาะงานด้านการตรวจทางพันธุกรรม ที่ศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชา ซึ่งผู้แทนจากกัมพูชาจะเข้าร่วมงาน Life Sciences & Bio Investment Asia 2016 ที่จัดขึ้นโดย TCELS เพื่อติดตามเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ คาดว่าจะเปิดโอกาสด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการลงทุนระหว่างกัน

นายนเรศกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเวชนครว่า เวชนครใน จ.ปราจีนบุรี จะมีพื้นที่ทั้งหมด 99 ไร่ การออกแบบการใช้พื้นที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เหมือนเป็นโชว์รูม เช่น จะมีพื้นที่ของที่พักแบบลองสเตย์ ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม หน่วยงานวิจัยและพัฒนา พื้นที่ปลูกสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีรูปแบบการจัดการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาเวชนครให้เป็นเมืองสุขภาพแบบองค์รวมและครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

นายนเรศ กล่าวว่า จุดเด่นของที่นี่คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนายาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐานการผลิตยา GMP/PICs ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวดของสหภาพยุโรป ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นอีกก้าวหนึ่งในการขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ที่กำลังมองหาพันธมิตรในการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านสมุนไพรและการพัฒนาการแพทย์องค์รวม รวมถึงการพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพ

ทั้งนี้เวชนครอยู่ระหว่างการปรับแต่งพื้นที่ เบื้องต้นได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรกว่า 2,000 ชนิด ส่วนของการจัดสร้างอาคารจะทยอยเปิดเป็นพื้นที่ไป ขณะนี้ยังรอเรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนถึงหลักสิบล้านจากรัฐบาลอยู่ คาดว่าหากได้รับงบประมาณแล้วการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 5-6 ปีข้างหน้า

นายนเรศ กล่าวว่า หากการก่อสร้างเวชนครแล้วเสร็จ คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีการผสมผสานระหวาสงแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยง และในอนาคตจะเกิดนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา

นอกจาก จ.ปราจีนบุรีจะเป็น โครงการเวชนครนำร่องแล้ว คาดว่าจะมี จ.ระนอง จ.สกลนคร ดำเนินการเช่นเดียวกับ จ.ปราจีนบุรี ความแตกต่างจะอยู่ที่การนำจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมาใช้ในการดำเนินงานผสมผสานกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์ เช่น จ.สกลนคร มีความโดดเด่นเรื่องสมุนไพร กับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะนำจุดเด่นทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ด้าน ภญ.สุภาภรณ์  ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2567-2568 ความเสื่อมของร่างกายเป็นสิ่งที่มาคู่กับสุขภาพของผู้สูงวัย สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนวัยนี้คือ จะต้องเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง สังคมไทยมีจุดแข็งจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในเรื่อง "ยาอายุวัฒนะ" มีข้อมูลสนับสนุนมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ป้องกันการเสื่อมของร่างกาย สำหรับผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรังก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยการฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพึ่งพาตนเองได้ในโรคพื้นฐาน

"การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันเพื่อรองรรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการเวชนคร และเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้พร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขในภาพรวม "ภญ.สุภาภรณ์ กล่าว

การสร้างอาณาจักรเมดิโคโพลิสของ จ.ปราจีนบุรี หากสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วคาดว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ อีกทั้งยังจะเป็นการตอกย้ำการก้าวเข้าสู่การเป็นเมิดิเคิลฮับแห่งเอเซียได้ไม่ยาก