ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม สถาบันและสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ จำนวน 292 แห่งทั่วไทย คุมเข้มมาตรฐานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน จำนวน 600 หลักสูตร วิทยากรผู้สอนต้องได้รับวุฒิบัตรในสาขานั้นๆ และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี การเรียน การสอนต้องมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ดำเนินการสถาบัน สถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 350 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการผลิตบุคลากรในการให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพและการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

นพ.บุญเรือง ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 จะมีผู้ให้บริการนับแสนรายมายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนกับ สบส. ดังนั้น เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของผู้ให้บริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กำชับให้สถาบัน หรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 292 แห่ง คุ้มเข้มมาตรฐานวิชาการทั้งวิทยากร และหลักสูตร โดยเฉพาะวิทยากรจะต้องได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องหลักสูตรที่สอน และมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ห้ามใช้วิทยากรที่ไม่ได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่กล่าวมาเป็นผู้สอนเด็ดขาด

นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของ สบส. ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 600 หลักสูตร หากสถาบันหรือสถานศึกษาใดต้องการขอรับรองหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตร หากผ่านเกณฑ์จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขอการรับรอง และประกาศผ่านเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต่อไป

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดย สบส.ได้กำหนดสัดส่วนวิทยากรให้เป็นไปตามมาตรฐานในภาคทฤษฎีวิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้าอบรม 40 คน ส่วนในภาคปฏิบัติวิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้าอบรม 10 คน โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรกลาง และรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ http://www.thaispa.go.th