ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์กับคณะทำงาน service plan เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานการประชุม นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan เขตสุขภาพที่ 4 นำคณะทำงาน service plan ร่วมคิดร่วมทำ เช่น นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ประธาน service plan สาขาไต นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ ประธาน service plan สาขาสุขภาพช่องปาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบบริการทุกระดับ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะทำงาน service plan มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 50 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทน service plan 15 สาขา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี  กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน จึงได้ประชุมแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน service plan 60 ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เป็นการบูรณาการความร่วมมือ เน้น ส่งต่อรับกลับ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดการส่งต่อนอกเขต และสอดรับเป้าหมายเขตสุขภาพที่ 4 คือ “พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เช่น พัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาการรับส่งต่อของเขต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพ  ตลอดจนบูรณาการความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ เช่น ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์การแพททย์ปัญญานันทภิขุ (ชลประทาน) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ โดย มศว.นครนายก เป็นต้น

นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ประธาน service plan สาขาไต กล่าวว่า จุดแข็งของ สปสช.มีนโยบายการจัดการและข้อมูลที่เข้มแข็งชัดเจน ประกอบกับมีงบประมาณในการดำเนินงานที่เหมาะสม ขณะที่จุดอ่อน สธ. งบประมาณมีน้อย การจัดการของเขตสุขภาพยังไม่เข้มแข็ง การวางระบบงานยังขาดประสิทธิภาพ ฉะนั้นถ้ามีการดำเนินการในการร่วมกัน จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบบมากขึ้น มองอนาคตปี 60 ควรมีแผนการจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้มีข้อมูลสุขภาพที่ครอบคลุม เช่น ข้อมูลสิทธิ ที่สามารถนำไปใช้เชิงการบริหารจัดการ การเบิกชดเชย การเงินการคลัง และพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 มีการจัดการรายโรคที่มีอัตราการตายสูงอย่างเข้มแข็ง 

นพ.ชลอ กล่าวต่อว่า การจัดเวทีครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานภายในเขตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงแผนงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และ เขตบริการสุขภาพที่ 4 นั้น เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2560 เกิดการบูรณาการและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดย สปสช.เขต 4 สระบุรีได้จัดสรรงบประมาณปี 60 สำหรับสนับสนุน  service plan ในเขต 4 จำนวน 2.5 ล้าน ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2555-2559 ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ”

โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ข้อ คือ

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและมาตรการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย 

(2) พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคีทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน 

(3) สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมในทุกมิติและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

(4) หนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ ให้เกิดการบริการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และกลมกลืนกัน 

(5) เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาลของการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ