ชวนหมออนามัยร่วมปฏิรูปปฐมภูมิ บริการ ปชช. ‘ทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี’

Mon, 2016-08-29 22:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.ชวน “หมออนามัย” ร่วมสร้างค่านิยม MOPH และนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดเป็นธรรมเนียมองค์กร พร้อมร่วมปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิเป็นทีมใน “คลินิกหมอครอบครัว” ให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลและมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ด้วยบริการ “ทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย “ปฏิรูประบบสุขภาพไทย ประชารัฐร่วมใจชาวไทยสุขภาพดี” และพิธีรับโล่พระราชทานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สาธารณสุขอำเภอดีเด่นประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังพัฒนาให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจคุณค่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้างค่านิยม MOPH ประกอบด้วย 

Mastery: การเป็นนายแห่งตน ชนะความโลภ โกธร หลง เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน 

Originality: สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ประชาชน  

People Centered Approach: ทำหน้าที่ให้คำนึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Humility: เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เจ็บป่วย มีทุกข์ ตอบสนองดูแล ด้วยความ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.ระบบบริการ (Service Excellence) โดยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.การพัฒนาคน (People Excellence) โดยการวางแผนอัตรากำลังคน การผลิตและพัฒนากำลังคน พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคน และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  

4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และระบบธรรมาภิบาล

“ขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพปัญหาคือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ รวมทั้งค่าใช้ทางด้านสุขภาพที่สูงถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของระบบ ต้องบูรณาการระบบบริการสุขภาพทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ในการบริหารของเจ้าหน้าที่ระดับตำบล อำเภอ โดยการนำของสาธารณสุขอำเภอ หมออนามัย ทันตาภิบาล พยาบาล จะเป็นกำลังสำคัญร่วมปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีมใน “คลินิกหมอครอบครัว” เพื่อให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคอยดูแลภายในปี 2560 ด้วยบริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” นพ.ปิยะสกล กล่าว