หมอ-พยาบาล เปิดคลินิกร่วมกันได้ แต่ห้ามพยาบาลทำหน้าที่แทนหมอ

Mon, 2016-11-21 11:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือประชาชน กรณีคลินิกแพทย์ให้พยาบาลทำหน้าที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ ถือว่ากระทำผิดกฎหมายเข้าข่ายหมอเถื่อน หากพบเห็นให้รีบแจ้ง เผยแพทย์พยาบาลสามารถเปิดคลินิกร่วมกันได้ในลักษณะสหคลินิก แต่ต้องแบ่งพื้นที่บริการแยกจากกันชัดเจน และห้ามทำหน้าที่แทนกัน    

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สบส.ได้รับการสอบถามจากประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกตรวจรักษาประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแพทย์และพยาบาล ซึ่งประชาชนจะคุ้นเคยและมักจะเรียกกว่าหมอเหมือนกัน จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจว่า แพทย์พยาบาลสามารถเปิดคลินิกร่วมกันได้ ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันได้ในลักษณะสหคลินิก แต่ต้องแยกบริการเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นบริการด้านเวชกรรมหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่วนผู้ดำเนินการคลินิกจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลก็ได้             

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ในกรณีที่เป็นคลินิกเวชกรรม ซึ่งผู้ดำเนินการเป็นแพทย์และมีพยาบาลประจำคลินิกด้วย พยาบาลประจำคลินิกนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถประกอบวิชาชีพร่วมและไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ในทุกกรณี  เนื่องจากผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 เข้าข่ายหมอปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือกรณีที่เป็นคลินิกไตเทียมซึ่งตามกฎหมายกำหนดต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 คนต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4 คน  

ดังนั้นหากประชาชนพบเห็นคลินิกเวชกรรมมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เช่นให้พยาบาลหรือผู้ที่ไม่ใช่แพทย์มาทำหน้าที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ ขอให้งดการใช้บริการและแจ้งที่สายด่วน 02-193-7999 ทันที หรือส่งข้อมูลทางเฟซบุ๊คสารวัตรออนไลน์ เฟซบุ๊คสถานพยาบาลเถื่อน กรมสบส.จะรีบดำเนินการทางกฎหมายทันที

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตให้คลินิกต่างๆ จะออกตามลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการ ซึ่งมี 10 ประเภท ได้แก่

1.คลินิกเวชกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

2.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขานั้นๆ       

3.คลินิกทันตกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4.คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากทันตแพทยสภา 

5.คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

6.คลินิกกายภาพบำบัด ดำเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

7.คลินิกเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

8.คลินิกการแพทย์แผนไทย ดำเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย 

9.คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

และ 10.สหคลินิก ให้บริการตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป ดำเนินการโดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ เช่น บริการเวชกรรมและทันตกรรม เป็นต้น