อย.จับมือ สบช.อบรม จนท.ท้องถิ่นขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

Fri, 2016-12-02 22:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย.ประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามใน MOU พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่คือความรู้และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย.จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการแนะนำหลักการพื้นฐานในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ความรู้ที่จำเป็น อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับอำเภอ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2560 โดยวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ทั้งนี้มีวิทยากรจาก อย. สาธารณสุขจังหวัด ทีม สวสท. และวิทยากรผู้เชียวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ด้วย