ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทานำร่องใช้แอป SmartHealthCare บันทึกสุขภาพบุคลากร หวังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง พร้อมเตรียมขยายผลในการใช้งานในวงกว้างสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและติดตามผลการรักษา

พญ.กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งส่งเสริม eHealth หรือระบบการสาธารณสุขยุคใหม่นั้น การส่งเสริมให้บุคลากรในแวดวงสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีและผลการตรวจสุขภาพเมื่อมาโรงพยาบาล เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้ริเริ่มนำร่องในการนำแอปพลิเคชั่น SmartHealthCare บนระบบปฏิบัติการ IOS มาเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้บันทึกผลการตรวจสุขภาพประจำปีของตนเอง เป็นระบบช่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับอดีต เพื่อแสดงแนวโน้มสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น

โดยคาดหวังในการนำแอปพลิเคชั่นมาเพิ่มประสิทธิภาพหรือการทดแทนการให้ข้อมูลในรูปแบบเดิมคือแบบกระดาษและสมุดประจำตัวการตรวจสุขภาพ ซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่เป็นระบบมากขึ้น ประกอบด้วยค่าการทำงานของไต ความดันโลหิต น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับคลอเลสเตอรอล รวมถึงการแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพติดตามผลการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านโรคเรื้อรัง ได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเอาค่าการทำงานของไต (eGFR) มาเปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ไปพบแพทย์กรณีค่าการทำงานของไตลดลงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแพทย์สามารถนำข้อมูลนี้มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยได้

พญ.กิติมา กล่าวว่า การนำแอปพลิเคชั่น SmartHealthCare มาใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทานี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ และไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีจาก นพ.สมชาติ อาจกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โดยวางแผนใช้แอปนี้ร่วมดำเนินการกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักโภชนาการ พยาบาล เภสัชกร ในการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมในการดูแลตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลในการตรวจร่างกายประจำปี 2560 นี้

ข้อจำกัดที่พบ คือ แอปพลิเคชั่นยังรองรับได้เฉพาะระบบ IOS หรือไอโฟนและไอแพดแต่ยังไม่ครอบคลุมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และบันทึกได้เฉพาะผลการตรวจบางค่าเท่านั้น เมื่อนำไปใช้งานสักระยะจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อประสานแจ้งผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นปรับปรุงต่อไป

"ตั้งใจที่จะขยายผลในการใช้งานในวงกว้างสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรมีจำนวนประชากรมากกว่า 96,000 คน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและติดตามผลการรักษาจำนวนมากกว่า 20,000-30,000 คน ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในฐานะที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย สามารถเข้าถึงผลการตรวจสุขภาพโดยการยินยอมจากผู้ป่วย ช่วยติดตามผลการรักษาบางตัวที่ดำเนินการได้ในพื้นที่ เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดค่าดัชนีมวลกาย ระดับน้ำตาลในเลือด โดยบันทึกและเปรียบเทียบค่าที่วัดได้ เพื่อติดตามผลการรักษาได้สะดวกมากขึ้น” พญ.กิติมา กล่าว

นอกจากนี้ ยังวางแผนนำซอฟต์แวร์ SmartHealthCare, Enterprise ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์สุขภาพในภาพรวมขององค์กร มาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพในภาพรวมขององค์กรเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และใช้นำเสนอผลการตรวจสุขภาพประจำปีในภาพรวมให้กับผู้บริหารองค์กรที่ให้โรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารองค์กรสามารถล็อกอินดูข้อมูลสุขภาพรวมองค์กรได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทดแทนการรายงานผลในรูปแบบกระดาษซึ่งไม่สามารถเรียกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้"

นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร สตาร์ทอัพด้านสุขภาพ (Health Tech Startup) หัวหน้าทีมผู้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น SmartHealthCare กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นนี้ต่อยอดจากการได้รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา มีความมุ่งหวังในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงการเก็บข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของตนเองอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ติดตามแนวโน้มของสุขภาพตนเองได้ การนำร่องใช้งานในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชั่น SmartHealthCare ได้แล้วในระบบไอโอเอส ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/smarthealthcare/id1118758989?mt=8 โดยสามารถดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ และสามารถติดตามข่าวสารของแอปพลิเคชั่นได้ที่เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/SmartHealthCare.in.th/

สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน คลินิก และสถานพยาบาลที่สนใจเชื่อมโยงข้อมูลหรือต้องการนำระบบไปใช้ในสถานพยาบาลของตน สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้ที่อีเมล info@treconwebsite.com โดยโมบายแอปพลิเคชั่นSmartHealthCare ระบบบันทึกสุขภาพรายบุคคลสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ เว็บ SmartHealthCare, Enterprise หรือ www.smarthealthcare.in.th ระบบบันทึกและวิเคราะห์สุขภาพขององค์กรนั้น โรงพยาบาลของรัฐหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางผู้พัฒนาได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ขึ้นกับจำนวนข้อมูลที่นำเข้าระบบ