สารสนเทศสุขภาพ

 • กระบวนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ว แม้ปัจจุบันจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปร่างที่ชัดเจน แต่ก็ได้ปูรากฐานและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางใด
  2019-01-31 07:07
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รองรับสาธารณสุข 4.0 พร้อมหารือ สำนักงาน ก.พ. ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  2017-10-22 13:59
 • กระทรวงสาธารณสุข รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ด้านระบบบริหารจัดการ DATA CENTER โดยผ่านการประเมินจากบริษัท British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ย้ำภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการเป็นหน่วยงานหลักดูแลข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ
  2017-09-22 16:38
 • สธ.จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559-2563 มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ปลอดภัย และก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
  2017-07-24 08:48
 • รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทานำร่องใช้แอป SmartHealthCare บันทึกสุขภาพบุคลากร หวังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง พร้อมเตรียมขยายผลในการใช้งานในวงกว้างสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและติดตามผลการรักษา
  2017-03-18 13:07
 • กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04 10:25
 • กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานเบื้องต้นเน้น 3 ด้าน คือ บูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมลงนามข้อตกลงกันยายนนี้
  2016-09-02 16:55
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ รองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย นำเทคโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่และเท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2016-06-28 14:29
 • นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ กระทุ้งแผนปฏิรูป e-Health ต้องตั้งหน่วยงานกลางมาดูแลบูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพในโรงพยาบาลทุกสังกัดทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ถึงจะเกิดความยั่งยืน
  2016-02-29 14:59
 • สธ.ขอไอซีทีหนุนวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อม รพ.สต.-รพ.ชุมชน ทำ telemedicine พร้อมฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ Personal Health Record (PHR) หรือแพล็ทฟอร์มสารสนเทศสุขภาพ ซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูล PHR เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาชีวิต เช่น การรักษาที่ผ่านมา การผ่าตัดที่สำคัญที่ผ่านมา การแพ้ยาต่าง ๆ และเบอร์โทรติดต่อแพทย์ประจำตัว
  2016-02-23 14:10