ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่พิเศษ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง บริการครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้ง Line, Facebook ถ่ายภาพส่งปรึกษา พร้อมบริการรับ–ส่งผู้ป่วยผ่านระบบ 1669

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ จ.พังงา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2559 “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม” กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมื่นคน/1 ทีม

โดยในปี 2559 ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีม ใน 16 จังหวัด ส่วนในปี 2560 ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม และในปี 2569 หรือ 10 ปีข้างหน้าคนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน

สำหรับคลินิกหมอครอบครัวพรุใน เป็นต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่พิเศษที่มีความยากลำบากในการจัดบริการผู้ป่วย ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เกาะและการเดินทาง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งนับเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก จ.พังงาได้จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น

สำหรับเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวพรุใน ประกอบด้วย รพ.สต. 3 แห่งคือ รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ รพ.สต.พรุใน และ รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ ดูแลประชากรในพื้นที่ ต.พรุในและต.เกาะยาวใหญ่ 7,098 คน 2,013 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ 1,688 คน เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 107 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34

โดยเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวพรุใน มีทีมสหวิชาชีพ 16 คน ประกอบด้วย แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีบริการดังนี้

1.รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

2.ระบบปรึกษารวมทั้งการทิ้งคำถาม ถ่ายภาพ ไว้ใน Line กลุ่มหรือ Facebook

3.จัดระบบรับ–ส่งผู้ป่วยผ่านระบบ 1669 และมีช่องทางด่วนในการรับบริการผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากคลินิกหมอครอบครัว  

4.มีการสนับสนุนทั้งเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ และอื่นๆ จากโรงพยาบาลแม่ข่าย

ทั้งนี้ จ.พังงา ตั้งเป้าเปิดคลินิกหมอครอบครัวครบทั้ง 8 อำเภอในปี 2560 เพื่อช่วยให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง เชิงรุก ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดการรอคอย และที่สำคัญประชาชนคือหุ้นส่วน (Partner) ที่ต้องร่วมดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน