สธ.วางแผนแก้ปัญหาอัตรากำลังคนทั้งระบบ คาดเสนอได้ ต.ค.60

Wed, 2017-06-07 16:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขวางแผนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการเป็น 2 ระยะ โดยเร่งเกลี่ยตำแหน่งจากที่ว่างและผู้เกษียณ ส่วนการแก้ปัญหาทั้งระบบได้จัดทำแผนภาระสุขภาพและเสนออัตรากำลังคนต่อคณะอนุกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2560

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำกรอบอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุขว่า ขณะนี้ได้วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังทุกวิชาชีพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยบริการและหน่วยบริหารในส่วนภูมิภาค พบว่า จำนวนคนและอัตราข้าราชการที่บรรจุตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ยังไม่พอกับภาระงาน

นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำในการบรรจุ ซึ่งบางวิชาชีพมีการบรรจุแล้ว 100 % ในขณะที่บางวิชาชีพบรรจุไม่ถึง 20 % ในส่วนนี้ได้วางแผนแก้ปัญหาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะสั้น จะเกลี่ยตำแหน่งโดยจะดูจากตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้เปอร์เซ็นต์การบรรจุของแต่ละวิชาชีพไม่ต่างกันมาก 2.ระยะยาวเกลี่ยตำแหน่งจากตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ปัญหาทั้งระบบ ได้เตรียมจัดทำแผนภาระสุขภาพที่เป็นภาพรวมของประเทศทั้งหมด และภาระในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นจึงกำหนดกำลังคน และยื่นต่อคณะอนุกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการบุคลากร และอัตรากำลัง ประมาณเดือนตุลาคม 2560 โดยจะมีการติดตามและหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 2 เดือน

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่เคยเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้เป็นข้าราชการหมดแล้ว ที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเยียวยาในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกับกลุ่มพนักงานราชการแล้วทำให้เงินเดือนสูงกว่าพนักงานของรัฐ และอายุราชการช่วงที่เป็นพนักงานราชการไม่ได้ถูกนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะสำรวจจำนวนพนักงานของรัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีกครั้ง คาดภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อยื่นให้ ก.พ. พร้อมกันนี้ จะประสานกับกระทรวงการคลังเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยจะติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์