ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ตำบลสุขภาวะโนนทอง โชว์ 26 แหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชา ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิต-พึ่งตนเองได้ ยกย่อง 127 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จิตอาสางานศพเลิกเหล้าลดค่าใช้จ่าย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนพึงตนเอง หนุนทั่วประเทศเกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กว่า 100 แห่ง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารตำบลโนนทอง

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะถือเป็นการสรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่ การใช้ข้อมูลจากฐานของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสน 3 สสส. ได้มีการรับรองหลักสูตรตำบลสุขภาวะมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันมีตำบลสุขภาวะ ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้กว่า 100 แห่ง จากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 2,816 แห่ง สำหรับพื้นที่อบต.โนนทอง สสส.รับรองหลักสูตรตำบลสุขภาวะ ด้วยมีความพร้อมเป็นต้นแบบพื้นที่เพื่อจัดากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 คืน 5 วันที่จะขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อีก 20 อปท.ต่อไป

สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ของตำบล ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ 26 แหล่งเรียนรู้ ใน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 การบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักบริหารจัดการพื้นที่ 4 ดี คือ สุขภาพดี รายได้ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี กลุ่มวิชาที่ 2 สังคมดีมีสวัสดิการ ได้แก่ ฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านโนนข่า กองทุนฉางข้าวบ้านรัตนวะดี ร้านค้าชุมชนบ้านหนองแซง กลุ่มวิชาที่ 3 เศรษฐกิจชุมชนกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร กลุ่มปลูกปอเทืองบ้านโนนแดง กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการสุขภาพโดยชุมชน มีการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต ชมรมอาสาสมัครงานศพปลอดเหล้า กลุ่มวิชาการที่ 5 ชุมชนน่าอยู่ ต.โนนทอง ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคต

นายศุภเกียรติ โทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ต.โนนทอง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 1,405 ครัวเรือน ประชากร 5,938 คน ได้เริ่มเข้ามาเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีอบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นแม่ข่ายพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้ มีการนำแนวคิดการทำงานในพื้นที่มาต่อยอดโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีการสำรวจทุนและศักยภาพของพื้นที่ โดยต.โนนทอง มีจุดเด่นในการประชุมประชาคมประจำเดือนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองระหว่างผู้นำท้องถ้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีฐานคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของ 4 องค์กรหลักในพืนที่ โดยใช้ประชาชนเป็นตัวตั้ง 2) การสร้างบุคคลให้มีจิตอาสา 3) การจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 4) การจัดการพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศวภ.อีสาน) สสส. เป็นเสมือนคลังทางวิชาการที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ

ชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต เป็นกลุ่มของบุคคลต้นแบบในตำบลที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้คนในตำบลลด ละ เลิก การดื่มสุรา เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันมีผู้เลิกเหล้าได้ 127 คน มีการพัฒนากลุ่มและต่อยอดมาเป็น ชมรมอาสาสมัครงานศพปลอดเหล้า ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างในงานศพที่ไม่มีการดื่มสุราในงานศพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเท่าตัว นอกจากนี้มีมีจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน ตำบลโนนทองแปรรูปข้าวภายใต้ยี่ห้อปอเทือง“ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีและวิชาการที่เหมาะสมในการทำการเกษตร จึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกปอเทืองขึ้นโดยครั้งแรกได้รับพันธุ์สนับสนุนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ซึ่งวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือเพื่อปรับปรุงดินและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ปัจจุบันกลุ่มปอเทืองได้มีการขยายความรู้ในพื้นที่เพื่อให้คนในตำบลหันมาใช้ปอเทืองทำเป็นปุ๋ยพืชสด ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าว โดยผลผลิตข้าวในพื้นที่ตำบลโนนทองที่เป็นข้าวปลอดสารเคมีจะมีโรงสีข้าวชุมชนตำบลโนนทองเป็นผู้รับซื้อเพื่อทำการแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายในยี่ห้อข้าวปอเทือง ซึ่งส่งขายในห้างเซ็นทรัลขอนแก่น และส่งออกให้กับประเทศจีน” นายศุภเกียรติ กล่าว