สธ.-ราชวิทยาลัย จับมือพัฒนาระบบสาธารณสุข ‘ผลิต-พัฒนา บุคลากร ระบบบริการ’

รมว.สาธารณสุข และประธาน 16 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย หารือกรอบความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ กำหนดลงนามข้อตกลงร่วมกันในเดือนธันวาคม 2560

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความร่วมมือกับ 16 ประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ

1.การผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันหลักในทุกเขตสุขภาพ การสนับสนุนโควต้าการศึกษาของนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข และการอบรมในสาขาต่อยอดตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขาของกระทรวงสาธารณสุข

2.การพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) การพัฒนาระบบ/วางแผนทรัพยากร การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

และ 3.ความร่วมมืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ

โดยจะนำข้อสรุปจากการหารือครั้งนี้มาเป็นข้อตกลงความร่วมมือ และลงนามร่วมกันในเดือนธันวาคม 2560 เป็นแผนความร่วมมือระยะ 1 - 3 ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

“16 ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้เสนอโครงการ/แผนการพัฒนาที่จะร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อาทิ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะร่วมกันกำจัดมะเร็งปากมดลูกที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทยให้ลดลงหรือหมดไปภายใน 10 ปี และการลดการผ่าตัดคลอด ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 40 ของการคลอด ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จะรณรงค์ลดการหักซ้ำของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ เป็นต้น” นพ.ปิยะสกลกล่าว

ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมีตัวแทนจากราชวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Service Plan คณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ เป็นต้น กรอบความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และประเด็นเน้นหนักในปีงบประมาณ 2561 อาทิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแก้ปัญหาวัณโรค ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ 16 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

พิธีเปิด 2 ครั้งเลยนะ
20 ชั่วโมง 40 นาที ago
อย่า รคส.อย่างเดียว
23 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พิธีเปิด 2 ครั้งเลยนะ
20 ชั่วโมง 40 นาที ago
อย่า รคส.อย่างเดียว
23 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน