กรมบัญชีกลางปรับอัตราค่าบริการโลหิต ค่าตรวจเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา มีผล 1 ม.ค.61

Fri, 2017-10-13 18:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางปรับอัตราค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา มีผล 1 ม.ค.61

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ต.ค.60

ทั้งนี้การปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการในหมวดดังกล่าว กรมบัญชีกลางระบุว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของสถานพยาบาลในปัจจุบัน มีความเหมาะสม ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็น สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสภาวะทางเศรษฐกิจ

สรุปได้ดังนี้

1. มีการปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขหรือข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายเพิ่มเติมบางรายการ และปรับหมวดหมู่ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบชื่อและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC) ดังนี้
- หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 133 รายการ โดยเป็นรายการเพิ่มใหม่ 74 รายการ และยกเลิกรายการเดิม 3 รายการ
-หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 618 รายการ โดยเป็นรายการเพิ่มใหม่ 161 รายการ และยกเลิกรายการเดิม 144 รายการ

สำหรับรายการค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

2. กำหนดให้สถานพยาบาลมีกลไกกำกับการรักษาพยาบาล/การตรวจวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อบ่งชี้ที่กำหนด

3. กรณีที่สถานพยาบาลประสงค์จะเสนอรายการอัตราค่าบริการฯ เพิ่มเติม ให้เสนอรายการ ราคา โครงสร้างต้นทุน เหตุผลและความจำเป็น มายังกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาประกาศต่อไป

Comments

Submitted by วันทนี ทองผิว on
มารับบริการที่ รพ.รามาธิบดี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถเบิกค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา จำนวน 100 บาทคือส่วนไหนที่ไม่สามารถเบิกได้โดย lab ที่ส่งตรวจคือ การเจาะหาค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA) ในวันและเวลาราชการ โดยทาง รพ.ไม่ได้แจงว่าค่าบริการ 100 คือส่วนไหน แจ้งแค่ว่าต้องชำระเองมีการปรับเปลี่ยนจากกรมบัญชีกลางในใบเสร็จจะแจงให้ทราบ ในใบเสร็จแจงแค่ค่าตรวจวินิจฉัยฯ เบิกไม่ได้ 100 บาทเมื่อหาข้อมูลจากเวปและบอร์ดนี้ก็ยังไม่พบเหตุที่ทำให้เบิกค่ารักษาไม่ได้ อยากเห็นความโปร่งใสในการเรียกเก็บเงินคะ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม