‘หมอปิยะสกล’ ออกประกาศปีที่ 2 ขรก.สธ.ชั้นผู้น้อยงดให้ของขวัญปีใหม่ผู้บังคับบัญชา

‘หมอปิยะสกล’ ออกประกาศปีที่ 2 ขอข้าราชการ สธ.ชั้นผู้น้อยงดให้ของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา และให้รวมถึงครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 256 โดยระบุว่า

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุขจึงส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และบุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561 โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 นพ.ปิยะสกล ก็ได้ลงนามในประกาศลักษณะเดียวกัน โดยระบุห้ามข้าราชการชั้นผู้น้อยเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา (ดูข่าว ที่นี่)

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 12 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 12 นาที ago
กลับด้านบน