ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเทคนิคการแพทย์ส่งหนังสือถึงแพทยสภา ท้วงคำนิยาม บริบาลเวชกรรมในร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ก้าวล่วง ทับซ้อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งยังมีความเสี่ยงเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลที่ไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์รายงานข่าวว่า สภาเทคนิคการแพทย์ได้ส่งหนังสือไปยังแพทยสภา แสดงความเห็นและความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในมาตรา 4 คำนิยาม “บริบาลเวชกรรม” ที่มีการกำหนดว่า

“...การกระทำต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย”

ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่า ข้อความดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาจเป็นช่องทางให้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 28 (4) (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ด้วย ทั้งที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็สามารถกระทำได้อยู่แล้ว

จึงเห็นว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นอกจากจะก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้ว ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลซึ่งไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ